Vöal jesjtelde vroage

Durch mitjelied tse weëde van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, sjteunt uur d’r KVV mit ’t in sjtand haode van d’r Vasteloavend i Kirchroa.

Als mitjelied hat uur vuurrang bij de reserveroeng va kate vuur ós zietsónge. Kate kant uur dan reservere via MijnKVV. Reservere is ummezuns, uur kant óch ummezuns noa de Sjlajerparade.

Wilt uur mieë wisse uvver mitjeliedsjaf? Of wilt uur uuch direk aanmelde als mitjelied? Sjik dan inne email noa ma@kvv1936.nl. De jöarlieje bijdraag is 33 euro.

Hat uur interesse om d’r Vasteloavend i Kirchroa tse sjponsore als sjteunpoal? Nemt dan kontak óp mit Roel Beugels of Con Snijders. Of sjik inne email noa info@kvv1936.nl. D’r Roel en d’r Con zunt van oes d’r Road va Elf tsouwsjtendieg vuur de sjteunpöal kommissiejoeën en verstelle uuch jeer wat de meuglieghete zunt.

Hat uur interesse om d’r Vasteloavend i Kirchroa tse sjponsore als bijsjtandsmitjelied? Nemt da kontak óp mit Jan-Willem Buck. Of sjik inne email noa info@kvv1936.nl.

Leës dis bijlaag durch, aamelde Jroeëse Tsóg. Of sjik inne email noa tsog@kvv1936.nl.

Mitjelieder van d’r KVV krient inne email mit inlogkodek vuur MijnKVV. Doa kans te vanaaf d’r 11e van d’r 11e mit vuurrang kate reservere vuur de zietsóng. De letste kate zunt in d’r jannewaar tse koof bij ós vaste vuurverkoofadresse.

Sjtelt uung vroag via inne email noa info@kvv1936.nl. D’r weëd dan kontak mit uuch opjenoame durch e lid van d’r Road va Elf.

Jiddes joar bringt d’r KVV  e sjpengke oes van d’r hoesorde. Uur kent die vuur 3 euro per sjtuk jelle bij ózze vaste vuurverkoofadresse:

Buck Office, Einderstraat 59 Kerkrade

Sigarenzaak Meertens, Poststraat 14 Kerkrade

Boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23 Kerkrade

Vier verkófe ing sjpetsiejelle KVV vaan vuur 111 euro per sjtuk. Uur kent die jelle bij:

Buck Office, Einderstraat 59 Kerkrade

Boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23 Kerkrade