Bézonger Iere-Mitjelieder

Bezóngere Iere mitjelied weëd me durch de jroeëse verdeenste die me vuur d’r verain hat jedoa.
D’r Road van Elf beneumt de mitjelieder va dizze road. Tser tsiet zunt de nieëkste perzoeëne lid:

De dame

Vornberger-Meurs M. (1998)

D’r zier ierwurdieje heer 

C. Dogge (2007) †

De here / heren

Paffen F. (1982)

Delnoij J.J. (1992) †

Jakobs B. (1995)

Leers H. (2002)

Kousen M.J.H. (2010)

Wiertz H (2013)

Ballas M (2014)

Savelsbergh P (2016)

Kockelkorn W (2018)

Pöttgens J (2020)

Feijter W (2022)