Kirchröadsjer Sjlajerjewinnere

Joar

titel

Moeziekant/Tekstdichter

Oesveurende

2024
Costa Kirchroa
Marc Hermans
Danny Pouwels

Joar: 2024

Titel: Costa Kirchroa

Oesveurende: Danny Pouwels

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Marc Hermans

2023
D'r sjunste prins
Jo Smeets/Jo Smeets
Jo Smeets

Joar: 2023

Titel: D'r sjunste prins

Oesveurende: Jo Smeets

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Smeets/Jo Smeets

2022
De vunnefde joarestsiet
Maurice Hinzen/Mario Pouwels
Radauw

Joar: 2022

Titel: De vunnefde joarestsiet

Oesveurende: Radauw

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Maurice Hinzen/Mario Pouwels

2021
In iere hersjteld
Tim Hamers
Tim Hamers

Joar: 2021

Titel: In iere hersjteld

Oesveurende: Tim Hamers

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Tim Hamers

2020
't Kunt en 't jeet ...
Roy van den Broeck / Leo de Bruijn
Los mar Joa

Joar: 2020

Titel: 't Kunt en 't jeet ...

Oesveurende: Los mar Joa

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Roy van den Broeck / Leo de Bruijn

2019
D'r Kuusj
Paul Hermans
Wiesse Sjwaam

Joar: 2019

Titel: D'r Kuusj

Oesveurende: Wiesse Sjwaam

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans

2018
Dan jeet ‘t los
Paul Herrmans/Jan Theelen
Wiesse Sjwaam

Joar: 2018

Titel: Dan jeet ‘t los

Oesveurende: Wiesse Sjwaam

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Herrmans/Jan Theelen

2017
Allersjunste Karneval
Wim Ploum/Mario Biesmans
Reënboagkloeb Haander

Joar: 2017

Titel: Allersjunste Karneval

Oesveurende: Reënboagkloeb Haander

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Wim Ploum/Mario Biesmans

2016
Mit de vasteloavend
Paul Hermans
Wiesse Sjwaam

Joar: 2016

Titel: Mit de vasteloavend

Oesveurende: Wiesse Sjwaam

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans

2015
 ’T jeet drop aa
Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn
Los mar Joa

Joar: 2015

Titel:  ’T jeet drop aa

Oesveurende: Los mar Joa

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn

2014
De Roeë Floes
Paul Hermans
Wiesse Sjwaam

Joar: 2014

Titel: De Roeë Floes

Oesveurende: Wiesse Sjwaam

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans

2013
Wat e Fes !
KKK de Sjtèchneëlsjer / Velmers / Conny Peters
KKK de Sjtèchneëlsjer

Joar: 2013

Titel: Wat e Fes !

Oesveurende: KKK de Sjtèchneëlsjer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: KKK de Sjtèchneëlsjer / Velmers / Conny Peters

2012
Noa de vasteloavend
Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers
KKK de Sjtèchneëlsjer

Joar: 2012

Titel: Noa de vasteloavend

Oesveurende: KKK de Sjtèchneëlsjer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers

2011
Dat weëd ‘m
Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers
KKK de Sjtèchneëlsjer

Joar: 2011

Titel: Dat weëd ‘m

Oesveurende: KKK de Sjtèchneëlsjer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers

2010
Kunt wal jód KWJ
Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn
Los mar Joa

Joar: 2010

Titel: Kunt wal jód KWJ

Oesveurende: Los mar Joa

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn

2009
Hils doe va moezziek   en jezank
Paul Hermans
De Martino's

Joar: 2009

Titel: Hils doe va moezziek   en jezank

Oesveurende: De Martino's

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans

2008
Mit inne feste paaf, kunt d'r Joep van d'r sokkel aaf
Paul Hermans
De Martino's

Joar: 2008

Titel: Mit inne feste paaf, kunt d'r Joep van d'r sokkel aaf

Oesveurende: De Martino's

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans

2007
Adieë Wa!, Sjpaskloeb   Durchee
Ad Papousek
Sjpaskloeb Durchee

Joar: 2007

Titel: Adieë Wa!, Sjpaskloeb   Durchee

Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Ad Papousek

2006
Iech bin 'ne   Kirchröadsjer jong
Jos de Bruyn / Jos de Bruyn
Sjpass Express

Joar: 2006

Titel: Iech bin 'ne   Kirchröadsjer jong

Oesveurende: Sjpass Express

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jos de Bruyn / Jos de Bruyn

2005
Die Klure Karnaval
Koalejitze
Koalejitze

Joar: 2005

Titel: Die Klure Karnaval

Oesveurende: Koalejitze

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Koalejitze

2004
Witste wat v'r dunt,   v'r junt
Paul Weelen / Paul Weelen
Weerwaas

Joar: 2004

Titel: Witste wat v'r dunt,   v'r junt

Oesveurende: Weerwaas

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Weelen / Paul Weelen

2003
Los joa, Los joa
Jod Jek
Jod Jek

Joar: 2003

Titel: Los joa, Los joa

Oesveurende: Jod Jek

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jod Jek

2002
Drei Daag
Ad Papousek
Sjpaskloeb Durchee

Joar: 2002

Titel: Drei Daag

Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Ad Papousek

2001
Marie doe has d'r bul   mit jeld
Frans Stollman / Peter Bartholome
Reënboagkloeb Haander

Joar: 2001

Titel: Marie doe has d'r bul   mit jeld

Oesveurende: Reënboagkloeb Haander

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Frans Stollman / Peter Bartholome

2000
Vuur de joeks
Paul Weelen / Paul Weelen
Weerwaas

Joar: 2000

Titel: Vuur de joeks

Oesveurende: Weerwaas

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Weelen / Paul Weelen