Kommissiejoeën va Bijsjtand

Dis kommissiejoeën is in 1963 jejrund en is e deel van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain. Zie jeeëft finantsiejelle óngersjtutsóng an de jöarlieje orjanazatsiejoeën van d’r karnaval in ós sjtad. Hön mitjelieder zunt mitjelieder van d’r verain en sjtiefter. Bij dizze jroep jehure jesjeftslü en partiekoeliere, jesjefter, banke en ing tsaal van angere die hönne deens dunt in en vuur d’r Kirchröadsjer middesjtand.

D'r vuursjtand besjteet oes d'r Jan-Willem Buck (vuurzitsender), Jorren Sentjens (vuursjtandsmitjlied), Geert Bemelmans (sekreteer ), Guus Haas (tsaalmeester) en Rob Kerff (vuursjtandsmitjelied).

Hat uur interesse om d'r Vasteloavend i Kirchroa tse óngersjtuutse als Bijsjtandsmitjelied, nem dan contact op mit d'r Jan-Willem Buck (jan-willem@buckontwerpendrukwerk.nl).

Vier zunt sjtoots op zoeë vöal lü die d'r Vasteloavend i Kirchroa óngerstjtutse.

Bedriever

 • @Bertine Fashion
 • Abdij Rolduc
 • Aannemers- & Timmerbedrijf Richter
 • Adactio Gerechtsdeurwaarders
 • Advocaten Goltstein-Gerlag-Ruyters
 • Autobedrijf Kera BV
 • Autorijschool John Nix
 • Bemelmans Brilmode & Contactlenzen
 • Bloemsierkunst Abby Lempers
 • Boekhandel Deurenberg
 • Botterweck B.V.
 • Brasserie Nieuw Ehrenstein
 • Conatum Tassos Bedrijfsadvies B.V.
 • CPC Computers
 • Elektro Zuyd Kerkrade
 • Fysio Mijnes van den Broek
 • Frits Nöllgen Transportbedrijf BV
 • Hairfashion Lascala
 • Hanssen Footcare
 • Installatiebedrijf Caumon
 • Installatiebedrijf Embrechts
 • Kapsalon Pierre Aussems
 • Kreijen Bert Edelsmid Beeldende Kunst
 • Mengelers Textielreiniging
 • Metaalgieterij van Gilst
 • Notariskantoor van Thoor
 • Nijkamp Vastgoedbeheer
 • Peeters Gebouwenservice
 • Posman Taxaties & Aankoopbegeleiding
 • Praktijk Osteopathie M. Renkens
 • Ristorante Giuseppe
 • Rompen Transport
 • Scheeren Assurantien
 • Sigarenzaak P.J.G. Meertens Kerkrade bv
 • Slagerij Meggie & Loek Frohn
 • TBD Air
 • Technisch Buro Gesit BV
 • Terpstra verzekeringen & hypotheken
 • Ulrike Schoonheidssalon
 • Vakfotografie Jo Pöttgens
 • Van der Linden Adviesgroep
 • Verloskundige Praktijk Kerkrade Landgraaf
 • Volta Limburg
 • Vondenhoff & Sijben Advokaten
 • Vreuls Meubelen
 • Weegels Hoorbeleving
 • Welzorg
 • Wiertz  Personeelsdiensten
 • Wijsen Transport
 • Wittewoning Makelaars
 • Wolfs Beheer B.V
  De Dame
 • Mevrouw J. Gouders-Loop
 • Mevrouw V. Lataster
  De Here
 • De heer M.W. Ballas
 • De heer L.M. Buck
 • De heer J. G, Consten
 • De heer R. Dacier
 • De heer J. Debets
 • De heer Mr. L.P.M. Eenens advocaat
 • De heer H. Engels
 • De heer C.J.M.  Franssen
 • De heer W.H.M.G. Goebbels
 • De heer E. Hermans
 • De heer E. Huybreghs
 • De heer M.C.M. Kerres
 • De heer M.J.H. Kousen
 • De heer A. Lochtman
 • De heer C.L.R.M. Lonij
 • De heer L.H.J. Palmen
 • De heer E.W.A.M. Peters
 • De heer H.H.M. Pook
 • De heer N.K.P. Quaedvlieg
 • De heer L. Rinkens
 • De heer W. Rubens
 • De heer J.R.M. Schobben
 • De heer H.A.A.P. Sogeler
 • De heer W.H. Steins
 • De heer H.H.F. Stienstra
 • De heer H.J.M. van de Weijer
 • De heer L. Wetzelaer
 • De heer R. de Zoete

 

 • De heer en mevrouw Klemke
 • De heer en mevrouw Ruiters
 • De heer en mevrouw Dijkman-Zandberg