36’er Regiment

‘t 36er Regiment van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 'Alaaf Kirchroa 1936' besjteet vanaaf 19 januari 1975 en is doamit i plaatsj kómme van de “Jarde” of "Prinse-Jarde". De waal vuur dizze nuie naam hat tse maache mit ‘t sjtieftoengs-joar van d’r KVV (1936). Vuur de mieëtste lü zal ‘t waal de "Jarde" blieve, al is ‘t alling al durch d’r bekende "Jardemarsj" van d’r Nico Ploum.

D’r Hein Willers woar van aavanks aa d’r Kommandant van de prinsejarde. Heë hauw hön jód an ‘t sjnöarsje. Bij jidder zietsóng loos heë hön óp de dansflech marsjere en eksersere. Noa d’r weltkrig va 1940 woare van de jarde nit vöal mitjelieder die nog mit wole doeë en zoeë woeët de jarde oes-jedunt. D’r KVV loos ‘t nit doabij zitse en jrundet ‘t regiment dat ziech bis óp d’r daag va hü nog kan losse zieë.

De ópjaaf:
18 jardiste zunt noen ‘t 36er Regiment. Jekleid in hön wies-roeë oeniform - al da nit tsezame mit hönne bolderwaan en kanon - zunt zie inne vaste aablik bij d’r karnavals-sèzong i Kirchroa.
‘t 36er Regiment hat ing sjwoar ópjaaf. Ze zunt derbij bauw alles wat d’r KVV deet en bejelaite doabij d’r sjtadsprins bij bauw al zie bezuk. Bij dat bezuk nenne vier óch nog d’r 11-de van d’r 11-de, de Kirchröadsjer Sjlajerparade, de prinseproklamatsiejoeën, ‘t jelukwunsje bij d’r nuie prins, ‘t oes-jeëve van d’r Julde Kómpel, de vetdonnesjdiegzietsóng, ‘t ihoale van de Blauw Sjuut, de jalazietsóng, bij ‘t jeëve van d’r sjtadsjlussel an d’r nuie prins, d’r jroeëse óptsóg, d’r sjloes van d’r karnaval en ‘t tserukjeëve van d’r sjtadsjlussel.
Wie jidder verain hat ‘t 36er Regiment hönne jrundoengsdaag, deë in jannewaar weëd jevierd. D’r vuursjtand hat dan neëvebij nog möndlieg verzammelónge tsezame mit d’r KVV.

Jezamd:
’t 36er Regiment hat ing jouw ideloeng en hat inne kommandant (óch vuurzitsender), tswai sjismeestere vuur de kanon, e paar materiaalmeestere, vanedreëjere, ‘ne oenieformmeester en inne deë ziech mit e nui mitjelied befast. Deë letste hat ing sjwoar ópjaaf wail ‘t 36er Regiment ‘t mieëts kostende óngerdeel van d’r KVV is; e nui regiments-mitjelied mit al zienne drum en draa maache is jepefferd. Drum dat kandiedaat-mitjelieder va tse vure orrendlieg links jedrieënd weëde vuurdat ze tsouwjelosse kanne weëde. Neëvebij kent ‘t 36er Regiment inne alledaagse vuursjtand mit inne vuurzitsender, sekreteer en tsaalmeester.

De oenieform:
De sjun oenieform is inne rok in wies en roeëd (de klure van d’r KVV en Kirchroa), inne wiesse pantalon, sjwatse lere sjtivvele, inne sjwatse drei-ekkieje steek mit prük en vere in roeëd en wies en hönne zeëbel. Da drage ze nog inne wiesse bef, wiesse häosje en orde. Vaan, kanon en bolderwaan maache ing lies um d’r janse kroam.

D’r Regimentsorde:
’t 36er Regiment hat zienne eje regimentsorde. Dizze orde kan ‘t 36er Regiment, evvel nit rejelmieësieg, jeëve an inne perzoeën (óch wal ins an inne van ‘ne jewisse jroep) die ziech verdeenslieg hant jemaad vuur ‘t 36er Regiment, d’r KVV en/of d’r Kirchröadsjer karnaval. Dat oes-jeëve deet me óp d’r sjtieftóngsdaag. Doabij kriet jidder rejerende sjtadsprins dizze orde.

D’r oersjprónk van de jardes:
De jardes zunt e paar ieëwieje heer entsjtange in ‘t Reinland, mit name i Kölle. Ze bejonne noadat de Frantsüeziesje bezatsóng woar voetjetrókke en Kölle ónger de Pruse tsereët koam (1813). Zoeëwie de Kölsje zage zunt de Pruse e vólk dat waal wees tse sjterve, mar nit wees tse leëve. Mit vasteloavend weëd mit ‘t mielietarisme van de Pruse d’r mollie jemaad. Ónger angere mit e wietsleëjer -de jarde- mit ing uvverdrève sjun oenieform. Ing jarde die alles deet woamit ing normale jarde ziech lecherlieg zouw maache: Oes de moas marsjere, 'stippe-föttche' danse en ‘ne karnavalsjrós deë ‘t umjedrieënde is van d’r normale milietere jrós. In vöal plaatsje in ‘t Rainland woeët dis Kölsje karnavalstradietsiejoeén uvverjenoame. En zoeë is die prach en praal en ‘ditseplien’ endlieg óch noa Kirchroa eruvver jewingd.

D´r vuursjtand

Roger Hendrix (vuursitsender)
Justin Charlier (sekreteer)
Rogier Henrich (tsaalmeester)

De mitjelieder

Jo Borghans, Jo Bremen, Léon Charlier, Jacques Derks, Jan Merkelbach, Bas Rumpen, Jos Schlechtriem, Marcel Schölgens
Paul Thomas, Ron van den Eynden, Patrick Mathissen, Jeroen Huisman, Leon Borgans, Gilbert Charlier en Rogier Henrich.

Mieë wisse?
Numt da kontakt óp mit  Justin Charlier (sekreteer) telefoon  045 - 751 94 69 of mail  jwhcharlier@ziggo.nl