Kingerkommissiejoeën

In 2000 is de Kingerkommissiejoeën in ‘t leëve jeróffe um d’r KVV tse óngersjtutse mit ‘t orjaniezere van d’r kingervasteloavend. Durch de kommissiejoeën in ‘t leëve tse róffe woeët d’r sjpan noa de sjoeële en de kinger klinger. ‘t Zoze tsem jouwe sjloes näu lü oes ‘t lierer en d’r auwerdomsverain in de kommissiejoeën.

Werend de ieësjte tswai joar hat de kommissiejoeën hoopzechlieg mitjehólpe in de ornazatsiejoeën um ‘t ee en ‘t angert tse liere kenne van d’r kingerkarnaval. In 2002 woar zie zoeë jód wie zelfsjtendieg (als ornazatsiejoeën) en woar d’r kingervasteloavend vuur hön rechnóng.

De kommissiejoeën besjteet noen oes lierer, lü oes auwerdomsveraine, elveroadsmitjelieder en vuurhins-sjtadsprinse. Näu hat zie ‘t betste vuur mit de kinger en weest dat de joegend de tsouwkónnef hat. Weëde de kinger nit werm jemaad vuur karnaval da zal uvver ing tsaal va joare jinne karnaval mieë besjtoa.

Wat deet de kommissiejoeën dat zalt ‘r üch aafvroage?

’t Orjaniezere van de kingerzietsóng en d’r kingeróptsóg zunt de bezóngesjte ópjave van de kommissiejoeën. Sjlieslieg weëd alles jetrókke durch d’r sjoeëlprins (en zienne aahank: d’r hofnar, de tswai pazjes, d’r kingerpreziedent) die durch de kommissiejoeën weëde bejelaid.

‘t Zunt tswaar ing tsaal dinger die nit zoeë bekank zunt, mar die óch de kommissiejoeën aajunt:

  • Proklamatsiejoeën sjoeëlprins óp d’r donnesjdieg/vrieddieg noa de proklamatsiejoeën van d’r sjtadsprins.
  • De sjoeël zelver verzörgd de proklamatsiejoeën, de kommissiejoeën zörgt dernoa vuur d’r sjoeëlprins en zienne aahank (vazelver is va tse vure tusje de kommissiejoeën en de prinsesjoeël alles uvverlaad).
  • ‘t Zamstiegs dernoa weëde bij d’r fotograaf Pöttgens foto's jemaad.
  • Dan weëd óp reseptie jejange noa d’r sjtadsprins.
  • De vuurrungde van de kingerzietsóng orjaniezere. Jiddes joar koame mieë isjrievónge vuur ‘t óptreëne van de kingerzietsóng, ‘t moeët drum ing waal jemaad weëde. Um ‘t óptreëne zoeë hoeëg wie muielieg tse haode is zong waal zier jód. Vier hant d’r sjoeëlprins mit de zieng in ing zjurie en fachzjurie. Tsezame zukke zie oes wat jeboane weëd óp dis zietsóng.De kingerzietsóng in de Rodahal óp d’r zamsdieg vuur de herezietsóng.
  • D’r kingeróptsóg óp karnavalszamsdieg en d’r sjloes van d’r kingerkarnaval: d’r bezuk óp ‘t jemeendehoes Kirchroa woa d’r kingerpreziedent en d’r sjoeëlprins ‘t vuur ‘t zage hant.
  • Da hilt de kommissiejoeën nog verzammelóng mit de sjoeële um d’r kontak perzeunlieg en jód tse haode en tse hure of sjoeële vroage hant uvver wees me wat vuur zaache. Óch weëd jejenzaitieg uvverlaat um alles krietiesj tse bekiekke of verbesseróng mós weëde aabraad.

Weë zitst dan

Va links noa reets Trudie Dohmen, Arno Ploum, Frans Houben, Tiny Pluijmen, Nicolle Cox, Natascha Rabuda en Maurice Verbunt (ex-prins). D'r Roger Lataster en Roel Beugels (Rv11) sjtunt nit op de foto.

Die lü hant mit tsezame tse wirke mit de sjoeële en auwerdomsveraine dervuur jezörgd dat d’r kingerkarnaval blieft bluie. Doavuur näu hatslieje dank. Hod dat vol.
Vier hoffe dan óch dat eldere en sjoeële ziech blieve izetse vuur d’r kingerkarnaval zoeëdat noeëts jesjpraoche kan weëde van ‘n izingkóng in d’r kingerkarnaval.