Alle Nuits

Joebielejoemssezóng 2024-2025

Flaich weest uur ’t al, evvel vier sjtund bauw vuur e nui joebielejoemssezóng. D’r sezóng 2024-2025 sjteet jans in ’t tseeche va 8 moal 11

Vaarplaan Jroeëse Tsóg is bekank

Óp mondieg 20 fibberwaar trukt d’r Jroeëse Tsóg durch de sjtroase va Kichroa. Vier vräue ós op inne sjunne daag en wunsje ós Hoeëgheet Niklas

Tserukblik Meet en Greet mit d’r Sjtadsprins

Aafjelofe mitwoch hat ós Hoeëgheet Niklas I ziech jetróffe mit mitjlieder van d’r Bijsjtand en Sjteunpöal van d’r Kirchroätsjer Vasteloavends Verain. ‘t Woar inne jemuutliege

Keano I, sjoeëlprins Kirchroa 2023

Endlieg woar d’r momang doa vuur bassissjoeël De Schakel! Verjange vriedieg d’r 13de jannewaar woeët óp basissjoeël De Schakel, d’r 44ste sjoeëlprins va Kirchroa oes-jeróffe.

Prinse Emfank Niklas I in de Rodahal

Óp zóndieg d’r 22e jannewaar kent uur vanaaf 15.11 ózze nuie Sjtadsprins Niklas I en zieng famillieë perzeunliech jratelere in de Rodahal.    

NIKLAS I, SJTADSPRINS KIRCHROA 2023

Bij de prinseproklamatsiejoeën van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” is zóndieg d’r 8de jannewaar 2023 óp d’r Maat i Kirchroa d’r heer NIKLAS WIERTZ oes-jeróffe als