Kommissiejoeën va Bijsjtand

Dis kommissiejoeën is in 1963 jejrund en is e deel van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain. Zie jeeëft finantsiejelle óngersjtutsóng an de jöarlieje orjanazatsiejoeën van d’r karnaval in ós sjtad. Hön mitjelieder zunt mitjelieder van d’r verain en sjtiefter. Bij dizze jroep jehure jesjeftslü en partiekoeliere, jesjefter, banke en ing tsaal van angere die hönne deens dunt in en vuur d’r Kirchröadsjer middesjtand.

D'r vuursjtand besjteet oes d'r Jan-Willem Buck (vuurzitsender), Jorren Sentjens (vuursjtandsmitjlied), Geert Bemelmans (sekreteer ), Guus Haas (tsaalmeester) en Rob Kerff (vuursjtandsmitjelied).

Hat uur interesse om d'r Vasteloavend i Kirchroa tse óngersjtuutse als Bijsjtandsmitjelied, nem dan contact op mit d'r Jan-Willem Buck (jan-willem@buckontwerpendrukwerk.nl).

Vier zunt sjtoots op zoeë vöal lü die d'r Vasteloavend i Kirchroa óngerstjtutse.

Bedriever

 • @Bertine Fashion
 • A Jenne Sjlaagboom
 • A Ploem & Zn.
 • Accountantskantoor Homminga
 • Adactio Gerechtsdeurwaarders
 • AMT Zorg
 • Autorijschool John Nix
 • Bemelmans Brilmode & Contactlenzen
 • Boekhandel Deurenberg Kerkrade BV
 • Botterweck B.V.
 • Brasserie Nieuw-Ehrenstein b.v.
 • Brulls belastingadviseurs
 • Buck ontwerp en drukwerk
 • Conatum Bedrijfsadvies B.V.
 • CPC Computers
 • Dacier machinefabriek BV
 • Daki Trading
 • Elektro Zuyd Kerkrade
 • Fer Haas Makelaardij
 • Fysiotherapie Mijnes-van den Broek
 • Hairfashion Lascala
 • Hendrix Uitzend & Detacheringsbureau
 • Installatiebedrijf Embrechts
 • K. Beijer
 • Kapsalon Pierre Aussems
 • Kreijen Bert Edelsmid Beeldende Kunst
 • Max Ruiters Kerkrade Beheer BV
 • Nijkamp Vastgoedbeheer
 • Notariskantoor van Thoor
 • Posman Taxaties & Aankoopbegeleiding
 • Praktijk Osteopathie M. Renkens
 • René Muller Stonehole Producties
 • Schoonheidsinstituut Judith Loop
 • Sigarenzaak P.J.G. Meertens Kerkrade bv
 • Sijben & Partners Advocaten
 • Surf & Turf BV
 • TBD Air
 • Timmerbedrijf Anko
 • Ulrike Schoonheidssalon
 • Vakfotografie Jo Pöttgens
 • Van der Linden Adviesgroep
 • Volta Limburg
 • Vreuls Meubelen
 • Weegels Hoorbeleving
 • Wiertz Family
 • Wijsen Logistics

  De Dame
 • Mevrouw V. Lataster
 • Mevrouw J. Ruiters

  De Here
 • De heer M.W. Ballas
 • De heer Mr. L.P.M. Eenens advocaat
 • De heer H. Engels
 • De heer E. Goffin
 • De heer E. Hermans
 • De heer M.C.M. Kerres
 • De heer M. Klemke
 • De heer M.J.H. Kousen
 • De heer C.L.R.M. Lonij
 • De heer E.W.A.M. Peters
 • De heer H.H.M. Pook
 • De heer W. Rubens
 • De heer B. Rumpen
 • De heer J.R.M. Schobben
 • De heer J. Sentjens
 • De heer H.A.A.P. Sogeler
 • De heer H.J.M. van de Weijer

 

 • De heer en mevrouw Dijkman-Zandberg
 • De heer en mevrouw Lardinois-Woering