Iere-Road

Mitjelied zieë van d’r Iere Road weëd me durch inne van de eldere van d’r sjtadsprins of zienne perzeunlieje sjtiefter. D’r Iere Road maat ziech óch a sjlaag binne d’r Kirchröadsjer karnaval, woabij hön andach hoopzechlieg oes-jeet noa ‘t mitdoeë an d’r jroeëse óptsóg mit ‘ne eje waan dem me zelver in sjtand hilt. D'r Road van Elf beneumt de mitjelieder van d’r Iere Road.

 

D'r vuursjtand besjteet oes Henk Sentjens (vuursiztender), Pierre Rutten (tsaalmeester) en Wim Buck (sekreteer).

 

De mitjelieder van d'r Iere Road besjtunt oes:

Marian Buck - Lahaye
Thea Buck - Rüland
Frans Diels
Wiel Ritten
Frans Beumers
Gerard Ruiters
Ben Wöltgens
Wim Feiter
Arno Deckers
Jo Willms
Martin Caumon
Jo Borjans
Piet Verbunt
Jo Bok
Cor Wiertz
Frans Bodelier
Franco Wetzelaer
Carlo Dijkman
Marcel Ballas
Wim Buck
Henk Sentjens
Leo Lonij
Marc Charlier
Thom Heltzel
Jo Pöttgens
Pierre Rutten
Luc Plummen