WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Weë weëd d’r nuie sjtadsprins va Kirchroa? Komt jemuutlieg op zóndieg 8 jannewaar um 15.11 noa d’r Maat um live tsuug tse zieë van ós nui Hoeëgheet.

‘t Zunt al tsemlieje “mascottes” i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroage of die inne Prins i ziech hant? En hant die “mascottes” ‘t Prins zieë óch wirkliech i ziech? Of mósse vier ‘t doch in inge aangere ek zukke? …