Vier jeëve d’r mód nit óp !

D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ hat besjlaose um in d’r jannewaar  jinne projram tse drieëne.

Vier wisse nit wie lang de pandemie ós nog in d’r wèg bliet lofe mar in d’r sjleëtste val mósse vier ós óch in d’r fibberwaar koesj haode.

Evvel, hinger de kouliese weëd de kómmende wèche an ing veransjtaltoeng vuur vasteloavendszóndieg (27-2) jewirkd, die, wen ’t nit angesj jeet, diejietaal / per livestream tse zieë zal zieë. In d’r betste val, wen ’t werm darf, kómme vier jeer mit inne ‘live’ projram óp vasteloavendszóndieg vuur d’r daag.

Wat wuer dat sjun!

Doaneëver wille vier oesnaamswies i Kirchroa mit haofvaaste (27-3) inne tsóg losse trekke.

Auw banaan. Went ós dat floept, darve vier – jans feste – in de heng kniepe.

 

D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ wunsjt uuch sjun fèsdaag.