Nui website Kirchröatsjer Vasteloavends Verain

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Vier hant de letste monde nit sjtil jezèse.

Vier wirke wieër an d’r Vasteloavend i Kirchroa. En ing nui website woar hel nuedieg.

Vier zunt sjtoots dat vier tsezame mit d’r Maurice Stitzinger van Devtig Online, dis prechtieg nui website hant jemaad. D’r Jan-Willem Buck hat vuur ós d’r entwórf  jemaad, woa vuur óch vöal dank.

Laider kanne vier jinne richtieje tsezong drieëne mar vier vräue ós doch óp hoffentlieg jet van de Vasteloavend.

#Iechkieknoadiech