Vasteloavendstsiedónk oesjerikt an ós Hoeëgheet Niklas I

Óp mondieg 30 jannewaar hat ós Hoeëgheet Niklas I zieng Vasteloavendstsiedónk aajeboane krieje durch Jan-Willem Buck en Wim Buck. De Vasteloavendstsiedónk weëd in jans Kirchroa an duur jebraad en is óch aaf tse hoale bij versjiedene jesjefte i Kirchroa.

Vier danke Buck&Buck vuur de oesjaaf van de Vasteloavendstsiedónk.