Tserukblik Meet en Greet mit d’r Sjtadsprins

Aafjelofe mitwoch hat ós Hoeëgheet Niklas I ziech jetróffe mit mitjlieder van d’r Bijsjtand en Sjteunpöal van d’r Kirchroätsjer Vasteloavends Verain. ‘t Woar inne jemuutliege oavend in inne sjiek jetseerde Sjlaagboom.

Ing nui tradietsiejoeën is doamit i-jezatsd.