Tserublik Prinse Emfank Niklas I in de Rodahal

Aafjelofe zóndieg hat ós Hoeëgheet Niklas I zienge Prinse Emfank jehad in de Rodahal.

 

De sjun bilder sjprèche vuur ziech wie sjiek ‘t woar!