Ós Evenemente

24
november
20:10 - 23:10
Theater "de Buun"

Sjlajerparade

Verlopen!

Wat weëd d’r nuie sjlajer va Kirchroa? Dis joar in theater “de Buun”.   ...

7
Jannewaar
15:10 - 16:00
D'r Maat

Oesróffe nuie sjtadsprins

Weë weëd d’r nuie sjtadsprins va Kirchroa? Komt jemuutlieg noa d’r Maat um live tsuug tse zieë van ós nui Hoeëgheet ...

20
Jannewaar
19:10 - 19:10
Rodahal

Jalabal

‘T fes van ózze Prinseroad woa d’r sjwatse kater weëd oesjerikt en bis deep in de naat weëd jedanst en jezónge. Kate vuur ‘t jalabal zunt tse koof via https://www.jalabal.nl .   ...

21
Jannewaar
15:10 - 18:00
Rodahal

Prinse Emfank

Uur kent hü ózze nuie Sjtadsprins en zieng famillieë perzeunliech jratelere. ...

28
Jannewaar
11:10
Rodahal

Damezietsóng

  E zóndieg d’r 28e jannewaar viere 1.000 dame oes Kirchroa en drummerum e richtieg klasse fes in ing sjiek aajekleide Rodahal. Doa weëd jezónge, jedansd en jesjprónge. Reserveer uung kate à 39 euro ‘t sjtuk óp tsiet doamit uur d’rbij zut óp de jruetste reünie van ‘t joar.   Woa kan iech kate kofe? […] ...

1
Fibberwaar
20:10 - 23:00
Theater Kerkrade

Vasteloavendskonzeët

Jenis van inne sjunne oavend in ‘t tejater HuB mit ‘t Kirchröadsj Symfonie Orkes en anger artieste. Ózze sjpasminister Fer Kousen is paraat um uuch tse vermaache tusje de nummere durch. Kate vuur d’r donnesjdieg zint tse besjtelle via: https://www.plt.nl/programma/vasteloavendskonzeet/donnesjdieg ...

2
Fibberwaar
20:00 - 23:00
Theater Kerkrade

Vasteloavendskonzeët

Jenis van inne sjunne oavend in ‘t tejater HuB mit ‘t Kirchröadsj Symfonie Orkes en anger artieste. Ózze sjpasminister Fer Kousen is paraat um uuch tse vermaache tusje de nummere durch. Kate vuur d’r vriedieg zint tse besjtelle via: https://www.plt.nl/programma/vasteloavendskonzeet/vriedieg ...

3
Fibberwaar
02:10
Rodahal

Kingerzietsóng

Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s,   E zamsdieg d’r 3de fibberwaar 2024  hant vier die sjun Kingerzietsoeng in de Rodahal. Doa kant uur ‘t vasteloavendsblód durchjeëve an uung kinger en kinkskinger. Inne middieg mit versjiedene óptritte die sjun zint vuur de kinger evvel óch vuur de eldere. Ónger bejlaitoeng van d’r Sjonnie en d’r Sjonnie. […] ...

4
Fibberwaar
11:10
Rodahal

Herezietsóng

  Eemoal ‘t joar is ‘t tsiet vuur ós here va Kirchroa en drummerum. Mit 1.000 here in ing sjiek aajekleide Rodahal weëd  jelaachd, jezónge, jemuutlieg ee jedrónke en jenisse vier va jet sjuns óp de buun. Tsezame ee jeveul! Reserveer uung kate à 39 euro ‘t  sjtuk óp tsiet, doamit uur d’rbij zut óp […] ...

8
Fibberwaar
20:10
Rodahal

Vetdonnesjdiegzietsóng

Vasteloavend viere vier tsezame. Mit de pap en de mam, d’r nonk en de tant of mit uung vrung. In ing sjiek aajekleide Rodahal weëd jezónge, jelaachd en jedansd. Reserveer uung kate a 25 euro ‘t sjtuk op tsiet doamit uur d’rbij zut op die jemuutlieje zietsóng. Woa ken iech kate koofe? Mitjelieder van d’r […] ...

9
Fibberwaar
20:00 - 23:00
D'r Maat

Emfank Blauw Sjuut

Vanaaf 18.11 trukt de Blauw Sjuut durch de sjtroase va Kirchroa en weëd op d’r Maat emfange durch d’r vuursjtand van de Jemeende. ...

10
Fibberwaar
13:10
Kirchroa

Kinger Tsóg

Om 13.11 is ‘t tsiet um tse jenisse van ózze sjunne Kingertsóg. Vier wunsje alle kinger en eldere inne sjunne daag.   Aasjlissend noa d’r Kingertsóg is op d’r Maat projram bis 20.00.     ...

10
Fibberwaar
20:10
Rodahal

Jalazietsóng

  Óp d’r zamsdieg vuur de drei dol daag, viere vier Vasteloavend i jala sjtiel. Óch dis joar versjpricht inne sjieke oavend tse weëde woa uur mit uunge partner en vrung kant zinge, laache en danse. Reserveer uung kate à 36 euro ‘t sjtuk óp tsiet doamit uur d’rbij zut óp die sjieke zietsóng. Woa […] ...

11
Fibberwaar
01:10 - 11:55
D'r Maat

Sjlusseluvverdraat

Mit de sjlusseluvverdraat van ózze burjemeester noa ós Hoegheët, nimt d’r sjtadsprins ós sjtad Kirchroa vuur drei daag in zieng heng. Vanaaf 18.00 tot 23.00 is d’r werm projram op d’r Maat.   ...

12
Fibberwaar
11:00
D'r Maat

Jroeëse Tsóg

Wilt uur uuch aamelde vuur d’r Jroeëse Tsóg? Leës dan dis bijlaag durch, aamelde Jroeëse Tsóg.  Hat uur vroage da kant inne email sjikke noa tsog@kvv1936.nl. Leëst óch jiddes joar ‘t rejelement jód durch, rejelement Jroeëse Tsóg. Aamelde Jroeëse Tsóg kan óch óp donnesjdieg d’r 11de en 18de jannewaar 2023 vanaaf 20.00 in ‘t verainslokaal.   Óp mondieg […] ...

13
Fibberwaar
11:00
D'r Maat

Klone Trekke

Klonetrekke i Kirchroa In de vieëdele De vieëdele sjtunt werm paraat vuur inne woenderbare middieg-projram. Sjpaskapelle en klonejroepe trekke durch de vieëdele en zalle de wieëtsjafte besjtimd nit uvversjloa. Sjpas maat sjpas, jiddere jek is angesj en dat dunt vier tsezame. En tsezame kieke vier noa ee. Óp d’r Maat Óp d’r Maat i Kirchroa […] ...

Geen evenementen gevonden!