NIKLAS I, SJTADSPRINS KIRCHROA 2023

Bij de prinseproklamatsiejoeën van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” is zóndieg d’r 8de jannewaar 2023 óp d’r Maat i Kirchroa

d’r heer NIKLAS WIERTZ

oes-jeróffe als 77ste sjtadsprins va Kirchroa

 

D’r Niklas Wiertz (24) is d’r zoon van d’r Harm en ’t Dionne Wiertz en broor van d’r Martijn en ’t Willeke, is jeboare óp d’r 7de fibberwaar en woeënt in de Beethovensjtroas 30 in ’t tsentroem va Kirchroa, woa bis d’r èsjermitwoch de prinslieje reziedents is. De nui hoeëgheet jeet als Niklas I uvver Kirchroa rejere. D’r Niklas, deë i Landjraaf zie VWO-diploma hat jehold, wirkt als “Operations Director” bij Wiertz Company.

D’r Niklas is inne richtieje karnavalist. Al óp de basissjoeël dreumet heë oeëts sjtadsprins tse weëde en woa ’t koeët sjtreufet e ziech doe al e prinse-peks-je aa. I 2008 woar d’r Niklas page van d’r sjtadsprins Ido I (Bodelier), wie ziene pap nog in d’r elveroad woar. D’r Harm woeët vuur zieng bewèze deenste jet sjpieëder als Bezónger Iere Mitjelied van d’r KVV beneumd.

D’r Harm en óch d’r Niklas ziene opa d’r Maurice Buck, kroge d’r Sjwatse  kater van d’r Prinseroad en d’r Jorren I (Sentjens), neëf van d’r Niklas woar i 2014 sjtadsprins va Kirchroa.

Kót jezaad is ‘t duudlieg dat d’r Niklas oes ’t richtieje nès kunt. Tsel doabij óp dat de nui hoeëgheet hingeree bij d’r CV Hatseflats, Sjpriets 11 en Jód Dróp dökser d’r jroeëse tsóg óp vasteloavendsmondieg i Kirchroa hat mitjelofe, da sjnapt jidderinne dat d’r Niklas I anno 2023 d’rvuur veëdieg is um de sjtad en zieng vasteloavends-jekke bij de hank tse neëme en e ónverjèslieg fes d’rva jeet maache.

D’r vrisj jebakke prins, deë durch corona e joar langer óp zieng proklamatsiejoeën hat mósse wade, vräut ziech óp de wèche die ‘m tse wade sjtunt. Endlieg darf heë, noa ing tsiet va sjwieje, vroage oes d’r wèg joa en nuus verklafe, zie jeluk mit jidderinne dele. D’r Niklas deë zie zier besjeftiegd werk kombineert mit inne master “Bedrijfskunde” i Utrecht, deet i zieng vrij tsiet a sjport, reze en Roda JC ( die passiejoeën deelt e in ’t bezónger mit zieng mam ’t Dionne).

 

D’r waal en woape-sjpróch va Niklas I is:

Zinge, danse en laache

Hu hant vier plezeer

Hu junt vier ins richtieg sjtiemoeng maache

Allenäu tsezame vuur ózze vasteleer

 

E zóndieg d’r 22ste jannewaar kant uur d’r nuie sjtadsprins va Kirchroa jratelere bij d’r Prinse-emfank in de Rodahal. D’r Emfank vingt doa aa um 15.11 oer