Kirchröadsjer Sjlajerjewinnere

Joar

titel

Moeziekant/Tekstdichter

Oesveurende

1998
Os Sjtad
KKK Sjtèchneëlsjer
KKK Sjtèchneëlsjer

Joar: 1998

Titel: Os Sjtad

Oesveurende: KKK Sjtèchneëlsjer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: KKK Sjtèchneëlsjer

1997
Monddreum
Ad Papousek / K. Stevens
Sjpaskloeb Durchee

Joar: 1997

Titel: Monddreum

Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Ad Papousek / K. Stevens

1996
Kirchroa sjteet op   sjpringe
Hans Golembiewski/Hans Golembiewski
Hotvollee

Joar: 1996

Titel: Kirchroa sjteet op   sjpringe

Oesveurende: Hotvollee

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Golembiewski/Hans Golembiewski

1995
En v'r hant wat v'r  hant
Balt Peters / Leon Fuchs
D'r Engels Jroep

Joar: 1995

Titel: En v'r hant wat v'r  hant

Oesveurende: D'r Engels Jroep

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Balt Peters / Leon Fuchs

1994
Vuur jek tse ziee   zunt vier tse loees
Hans Golembiewski
Hotvollee en de Crombacher Musikanten

Joar: 1994

Titel: Vuur jek tse ziee   zunt vier tse loees

Oesveurende: Hotvollee en de Crombacher Musikanten

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Golembiewski

1993
Narretsiet
Jo Schulteis / Jo Schulteis
Rabadatsj.

Joar: 1993

Titel: Narretsiet

Oesveurende: Rabadatsj.

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Schulteis / Jo Schulteis

1992
Jet apaats
Peter Lemmens / Peter Lemmens
D'r Klonejroep

Joar: 1992

Titel: Jet apaats

Oesveurende: D'r Klonejroep

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Peter Lemmens / Peter Lemmens

1991
d'r Aintseljenger
C. Jacobs / J. Mertens
RC Alaaf en de Crombacher Muzikanten

Joar: 1991

Titel: d'r Aintseljenger

Oesveurende: RC Alaaf en de Crombacher Muzikanten

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: C. Jacobs / J. Mertens

1990
d'r Ieskiebbel
Jo Schulteis / Jo Schulteis
D'r Allerieësjte Kirchröadsjer Kaniesterkloeb

Joar: 1990

Titel: d'r Ieskiebbel

Oesveurende: D'r Allerieësjte Kirchröadsjer Kaniesterkloeb

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Schulteis / Jo Schulteis

1989
t ieëtsjte mülsje
Jo Schulteis / Jo Schulteis
D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb

Joar: 1989

Titel: t ieëtsjte mülsje

Oesveurende: D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Schulteis / Jo Schulteis

1988
D'r Proemmeboom
Herman Derix / Jo Schulteis
D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb

Joar: 1988

Titel: D'r Proemmeboom

Oesveurende: D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Herman Derix / Jo Schulteis

1987
Wenste Jeuch Has   Motste Diech Kratse
Frans Hendriks / Wiel Derix
Mazjerang

Joar: 1987

Titel: Wenste Jeuch Has   Motste Diech Kratse

Oesveurende: Mazjerang

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Frans Hendriks / Wiel Derix

1986
t Potje en 't   Dekkeltje
Janssen & Meijers
Ummer d'r Neaver

Joar: 1986

Titel: t Potje en 't   Dekkeltje

Oesveurende: Ummer d'r Neaver

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Janssen & Meijers

1985
Ich han inne eck   aaf
Janssen & Meijers
Ummer d'r Neaver

Joar: 1985

Titel: Ich han inne eck   aaf

Oesveurende: Ummer d'r Neaver

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Janssen & Meijers

1984
Falderala   Löares-je
Jod Joosten / Wiel Hamers
Weerwaas

Joar: 1984

Titel: Falderala   Löares-je

Oesveurende: Weerwaas

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jod Joosten / Wiel Hamers

1983
Ram Ram Rammenassejek
Herman Hirsch / Herman Rutten

Joar: 1983

Titel: Ram Ram Rammenassejek

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Herman Hirsch / Herman Rutten

1982
Kiellewielle -   kiellewielle wensje
Jo Geilenkirchen / Herman Rutten

Joar: 1982

Titel: Kiellewielle -   kiellewielle wensje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Geilenkirchen / Herman Rutten

1981
Bis Esjermitwoch
Jo Pauwels / Jo   Pauwels

Joar: 1981

Titel: Bis Esjermitwoch

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Pauwels / Jo   Pauwels

1980
d'r Vasteloavendsjek
Jo van de Laarschot / Jo van de Laarschot
Ummer d'r Neaver

Joar: 1980

Titel: d'r Vasteloavendsjek

Oesveurende: Ummer d'r Neaver

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo van de Laarschot / Jo van de Laarschot

1979
Os plat
Paul Hermans / Paul Hermans

Joar: 1979

Titel: Os plat

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Paul Hermans / Paul Hermans

1978
Maria Magdaleen
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1978

Titel: Maria Magdaleen

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1977
t Retsept.
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1977

Titel: t Retsept.

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1976
Dui miech ins hei,   dui miech ins doa
Jo Bischoff / Jo Bischoff

Joar: 1976

Titel: Dui miech ins hei,   dui miech ins doa

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Bischoff / Jo Bischoff

1975
d'r Haan.
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1975

Titel: d'r Haan.

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1974
Vuur junt tse vós
Fred Derix / Fred Derix

Joar: 1974

Titel: Vuur junt tse vós

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Fred Derix / Fred Derix