Kirchröadsjer kuunsler vuur 8X11 bildsje jezoeëd

D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain Alaaf Kirchroa 1936 viert in d’r doer van d’r vasteloavendstsezong 2024/2025 zie 8 x 11 jöarieg joebielejoem.
Vuur dat joebielejoem wille vier jeer awerm e bildsje – e eemoalieg aadenke- losse plane en doavuur dunt vier jeer inne ópróf a Kirchröadsjer kuunsler ( of die ’t nog wille weëde) um hön kreatief talent tse tseje.
Wils te mitdoeë a dizze wedstrijd? Boetseer da die iedee en maach e bild d’rva. Of maach ing tseechnoeng va die iedee of sjrief ’t óp mit eje wöad. Vier helpe diech wieër mit d’r plaan en mit ‘t oeswirke doava, doamit an ’t eng e prechtieg eksemplaar i bróns weëd jejaose.
Diene plaan en ’t bildsje tseert de rij va koenswerke, jemaad durch Kirchröadsjer kuunsler, die dieng vuurjenger woare bij ieëdere joebielejoems edietsiejoeëne. ’t Bildsje darf maximaal 15 cm hoeëg zieë en mós jans meklieg i bróns tse jisse zieë.
Bilder, tseechnoenge en tekste van iedeje kant uur per “mail” sjikke noa: sekreteer@kvv1936.nl.
Sjrieft bij ’t isjikke van ’t iedee óch inne klinge leëvensloof van uuch zelver mit. Userlieg 1 november 2023 mós alles bij d’r tsikreteer zieë. D’r oes-sjlaag van d’r jewinner weëd óp d’r 11de van de 11de bekank jemaad. D’r jewinner kriet va tse vure perzeunlieg besjeed van de jurie.
Veult uur uuch jeróffe en kriet uur al miepmöp in d’r boech um an jang tse joa? Dut da mit!