Kirchroa kriet óp 19 november nog jinne nuie Sjlajer!

Mit pieng in ‘t hats hat d’r vuursjtand van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain noa uvverlek mit de deelnemende artieste besjlaose um de Kirchröadsjer Sjlajerparade van 19 november tse versjuve noa de ieëtsje haofsjeet van d’r Jannewaar 2022.

De reë heivuur zunt de Corona-entwikloenge en dan vuural in de zörg en de doadurch tse verwade sjtrengere vuursjrifte.

De Sjlajerparade jeet bejin nieëks joar, óp wat v’r maneer dan óch, jeweun durch mar waal zoeë wie de Corona-rejele dat óp deë momang vuursjrieve.

Zoeë flot wie vier wisse wienieë ‘t nemlieje waal durch jeet, zalle vier uuch dat losse wisse wa.

Blieft jezónk allemoal, let e bis-je óp ee en bis flot!