Joebielejoemssezóng 2024-2025

Flaich weest uur ’t al, evvel vier sjtund bauw vuur e nui joebielejoemssezóng. D’r sezóng 2024-2025 sjteet jans in ’t tseeche va 8 moal 11 joar KVV.
Ing kommissiejoeën is al mondelank besjeftiegd mit ’t orjaniesere van ’t e en anger.
Binnekóts weëd al e bisje vertseld uvver wat kómme jeet.
Nuisjierig? Kiekt da allenäu óp zóndieg d’r 3e tesptember noa “Beleef Kerkrade” óp RTV Parkstad.