Jo Smeets wint mit ‘D’r sjunste prins’ Kirchröadsjer Sjlajerparade 2022-2023

D’r Jo Smeets wint de Sjlajerparade 2022-2023 mit d’r nómmer D’r sjunste prins.

Vier jrattelere d’r Jo va hatse ❤️🤍❤️.

Op de tswaide plaatsj koam d’r René Reulings en op drei d’r Tim Hamers.