1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Kirchröadsjer Sjlajerwinnaar

Naam   Sjlajer Tekstdichter /   Moeziek Oesveurende
2021 In iere hersjteld Tim Hamers Tim Hamers
2020 't Kunt en 't jeet ...

Roy van den Broeck / Leo de Bruijn

Los mar Joa
2019 D'r Kuusj Paul Hermans Wiesse Sjwaam
2018 Dan jeet ‘t los Paul Herrmans/Jan Theelen Wiesse Sjwaam
2017 Allersjunste Karneval Wim Ploum/Mario Biesmans Reënboagkloeb Haander
2016 Mit de vasteloavend Paul Hermans Wiesse Sjwaam
2015  ’T jeet drop aa Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn Los mar Joa
2014

De Roeë Floes

Paul Hermans Wiesse Sjwaam
2013 Wat e Fes !

KKK de Sjtèchneëlsjer / Velmers / Conny Peters

KKK de Sjtèchneëlsjer

2012 Noa de vasteloavend

Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers

KKK de Sjtèchneëlsjer

2011

Dat weëd ‘m Hinzen, Savelberg, Ritt / Velmers

KKK de Sjtèchneëlsjer

2010 Kunt wal jód KWJ Guillaume Weckseler / Leo de Bruijn Los mar Joa
2009 Hils doe va moezziek   en jezank Paul Hermans De Martino's
2008 Mit inne feste paaf, kunt d'r Joep van d'r sokkel aaf Paul Hermans De Martino's
2007 Adieë Wa!, Sjpaskloeb   Durchee Ad Papousek Sjpaskloeb Durchee
2006 Iech bin 'ne   Kirchröadsjer jong Jos de Bruyn / Jos de Bruyn Sjpass Express
2005 Die Klure Karnaval Koalejitze Koalejitze
2004 Witste wat v'r dunt,   v'r junt Paul Weelen / Paul Weelen Weerwaas
2003 Los joa, Los joa Jod Jek Jod Jek
2002 Drei Daag Ad Papousek Sjpaskloeb Durchee
2001 Marie doe has d'r bul   mit jeld Frans Stollman / Peter Bartholome Reënboagkloeb Haander
2000 Vuur de joeks Paul Weelen / Paul Weelen Weerwaas
1999 Inne Janse Daag I   Kirchroa Hans Golembiewski Jraater Sjtroase Zengere
1998 Os Sjtad KKK Sjtèchneëlsjer KKK Sjtèchneëlsjer
1997 Monddreum Ad Papousek / K. Stevens Sjpaskloeb Durchee
1996 Kirchroa sjteet op   sjpringe Hans Golembiewski/Hans Golembiewski Hotvollee
1995 En v'r hant wat v'r  hant Balt Peters / Leon Fuchs D'r Engels Jroep
1994 Vuur jek tse ziee   zunt vier tse loees Hans Golembiewski Hotvollee en de Crombacher Musikanten
1993 Narretsiet Jo Schulteis / Jo Schulteis Rabadatsj.
1992 Jet apaats Peter Lemmens / Peter Lemmens D'r Klonejroep
1991 d'r Aintseljenger C. Jacobs / J. Mertens RC Alaaf en de Crombacher Muzikanten
1990 d'r Ieskiebbel Jo Schulteis / Jo Schulteis D'r Allerieësjte Kirchröadsjer Kaniesterkloeb
1989 t ieëtsjte mülsje Jo Schulteis / Jo Schulteis D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb
1988 D'r Proemmeboom Herman Derix / Jo Schulteis D'r Allerieësjte Kirchroadsjer Kaniesterkloeb
1987 Wenste Jeuch Has   Motste Diech Kratse Frans Hendriks / Wiel Derix Mazjerang
1986 t Potje en 't   Dekkeltje Janssen & Meijers Ummer d'r Neaver
1985 Ich han inne eck   aaf Janssen & Meijers Ummer d'r Neaver
1984 Falderala   Löares-je Jod Joosten / Wiel Hamers Weerwaas
1983 Ram Ram Rammenassejek Herman Hirsch / Herman Rutten  
1982 Kiellewielle -   kiellewielle wensje Jo Geilenkirchen / Herman Rutten  
1981 Bis Esjermitwoch Jo Pauwels / Jo   Pauwels  
1980 d'r Vasteloavendsjek Jo van de Laarschot / Jo van de Laarschot Ummer d'r Neaver
1979 Os plat Paul Hermans / Paul Hermans  
1978 Maria Magdaleen Nico Ploum / Nico Ploum  
1977 t Retsept. Nico Ploum / Nico Ploum  
1976 Dui miech ins hei,   dui miech ins doa Jo Bischoff / Jo Bischoff  
1975 d'r Haan. Nico Ploum / Nico Ploum  
1974 Vuur junt tse vós Fred Derix / Fred Derix  
1973 t Sjunste vuur miech Jo Pauwels / Jo Pauwels  
1972 Ja noen lek, noen lek miech Jo Pauwels  
1971 Kom doch ins hei Jan Brouns / Jan Brouns  
1970 Dat kanne vier nit betsale Fred Derix / Fred Derix  
1969 Elf en pielewiellie Jeu Paffen / Bob Walls  
1968 De tsiem Hubert Thomas / Hubert Thomas  
1967 Ich wil ee sjwiepsje han Jeu Paffen / Willy Scheren  
1966 t Mimi mit 't miniröksje    
1965 t Flatte vieëdel    
1964 D'r Keejeljoep Herman Rutten / Jo Geilenkirchen  
1963 Mie rüesje Jo Geilenkirchen / Herman Rutten  
1962 D'r Kloneman Jo Bischoff / Jo Bischoff  
1961 Kirchröadsjer Weltsjlaajer Jo Weijers / Klaus Doveren  
1960 Ozze Joep Mathieu Loop / Mathieu Loop  
1959 t Tietie Mathieu Loop / Mathieu Loop  
1958 Alles wiebelt, alles waggelt Mathieu Loop / Mathieu Loop  
1957 Jef mar jaas Joep Wetzels / Wiel Scheren  
1956 t Trieng Hans Keulen / John Walls  
1955 D'r voesbalprof Hans Keulen / John Walls  
1954 Marjensje John Walls / Joep Wetzels  
1953 D'r tietsj op Frits Janssen / John Walls  
1952 Ja die mokkel Nico Ploum / Nico Ploum  
1951 d'r Niekkela John Walls / John Walls  
1950 os kats is voet Hans Stelsmann & Eugene Wetzels / Frans Engels  
1950 Joebieleijoems-sjlaajer “Karneval” Sjeveemeter Jonge  
1949 t Katrieng mit d'r nuie loek Hans Keulen / Hein Loop  
1948 Mariesje Hans Stelzmann / J. Hovens  
1947 Iech zuk ing partnerien Nico Ploum / Nico Ploum  
1947 Kirchroa Alaaf Wiel Giese / Conrad Krewinkel  
1946 Doe bis mie leefste Nieësje Sjeveemeter Jonge / Sjeveemeter Jonge  
1946 Vrijheedslidsje Kornelius Wiertz / Joep Wetzels  
1946 Kirchröadsjer Meädsjer Nico Ploum / Nico Ploum  
1945 Kirchröadsjer Meädsjer Nico Ploum / Nico Ploum  
1941 Vier blieve hu i Kirchroa Nico Ploum / Nico Ploum  
1940 Frensje Frensje pas mar op Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels  
1940 Os kirchroa is e wonger Joep Wetzels / J. van Wersch  
1939 Ze krieje os nit kling Hans Stelsmann / Kornelius Wiertz  
1939 Noa heem junt vier nog nit Sjeän Wetzels / Jos Gerards  
1938 Ujaazes, woa jeet dat mit os hin Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels  
1938 Hu kriette de zieng Hans Stelzmann / Klaus Doveren  
1937 Óp d'r Joep zienne monneka Huub Scheren / Friets Ploum  
1937 Mörje is 'ne angere daag Sjeän Wetzels / Hub Scheren  

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade