1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

 

Projram sezóng 2021 -2022

 

 

 

Mitwoch 20 oktober 2021
Joarverzammeloeng in ’t verainslokaal de Wieëtsjaf, aavank 20.11 oer.

 

 

Donnesjdieg 11 november 2021
10.00 oer H. Mès in de faarkirch
Aavank nuie sezóng um 11.11 oer óp d’r Maat

 

Vriedieg 19 november 2021
Sjlajerparade in ’t Patronaat
óppen Blierhei i Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

 

 

Zamsdieg 27 november 2021
Oesrikke “Gouden Humor” i Wieërt

 

 

Zóndieg 9 jannewaar 2022
Proklamatsiejoeën nuie Sjtadsprins 

 

 

Vriedieg 14 jannewaar 2022
Oesróffe nuie Sjoeëlprins

 

 

Zóndieg 16 jannewaar 2022
Prinse-emfank Rodahal, aavank 15.11 oer

 

 

Donnesjdieg 20 jannewaar 2022
Aamelde jroeëse tsóg in verainslokaal de Wieëtsjaf

 

 

Zamsdieg 22 jannewaar 2022
Aafhoale kaate Dame-zietsóng en Herezietsóng tusje 12.00 en 14.00 oer in verainslokaal de Wieëtsjaf

 

Donnesjdieg 27 jannewaar 2022
Bijsjtandsoavend

 

Zamsdieg 29 jannewaar 2022
Aafhoale kaate Vetdonnesjdiegzietsóng en Jalazietsóng tusje 12.00 en 14.00 oer in verainslokaal de Wieëtsjaf

 

 

Zamsdieg 29 jannewaar 2022
Jalabal Rodahal

 

 

Zondieg 6 fibberwaar 2022
“Losse vier ins Laache” in PLT, Aavank 15.00 oer

 

 

Deesdieg 8 fibberwaar 2022
Oesrikke Vasteloavendstsiedónk 

 

 

Zóndieg 13 fibberwaar 2022
Dame-zietsóng in de Rodahal. Aavank 11.11 oer.

 

 

Donnesjdieg 17 fibberwaar 2022
Vasteloavendskonzeët Parkstad Limburg Theater Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

 

 

Vriedieg 18 fibberwaar 2022
Vasteloavendskonzeët Parkstad Limburg Theater Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

 

 

Zamsdieg 19 fibberwaar 2022
Kingerzietsóng in de Rodahal. Aavank 14.11 oer

 

 

Zóndieg 20 fibberwaar 2022
Herezietsóng Rodahal. Aavank 11.11 oer

 

 

Donnesjdieg 24 fibberwaar 2022
Vettdonnesjdiegzietsóng Rodahal. Aavank 20.11 oer
Oesrikke Narrekap

 

 

Vriedieg 25 fibberwaar 2022
Blauw Sjuut, aavank 18.15 oer.

 

 

Zamsdieg 26 fibberwaar 2022
Kingertsóg. Aavank 13.11 oer
Jalazietsóng Rodahal. Aavank 20.11 oer

 

 

Drei dol daag

 

Vasteloavends-zóndieg 27 fibberwaar 2022
Sjlusseluvverdraat, jemeendehoes

 

 

Vasteloavends-mondieg 28 fibberwaar 2022
Jroeëse tsóg. Aavank 11.11 oer

 

 

Vasteloavends-deesdieg 1 meëts 2022
Klonetrekke in Kirchroa
Aafsjlisse vasteloavend mit tserukjaaf sjlussel

 

 

Mitwoch 2 meëts 2022
èsjekruutsje in de Faarkirch

 

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade