1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

  D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ecke va Kirchroa!

 

De kommissiejoeën va bijsjtand

De commissie van bijstand

Dis kommissiejoeën is in 1963 jejrund en is e deel van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain. Zie jeeëft finantsiejelle óngersjtutsóng an de jöarlieje orjanazatsiejoeën van d’r karnaval in ós sjtad. Hön mitjelieder zunt mitjelieder van d’r verain en sjtiefter. Bij dizze jroep jehure jesjeftslü en partiekoeliere, jesjefter, banke en ing tsaal van angere die hönne deens dunt in en vuur d’r Kirchröadsjer middesjtand. 

Pakketbesjrievóng:
Tjeënuvver d’r jöarlieje bijdraag va € 222,00 is me mitjelied van d’r KVV, ing iladoeng vuur ‘t feslieg bijeekómme en ‘t reët um de kate vuur alle zietsónge tse reservere. Meld üch hei aa als mitjelied van de kommissiejoeën va bijsjtand.

Deze commissie is in 1963 opgericht en maakt deel uit van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain. Zij biedt financiële steun aan de jaarlijkse organisatie van de carnaval in onze stad. Haar leden zijn lid van de vereniging en sponsor.
Tot deze groep behoren ondernemers en particulieren, bedrijven, banken en tal van andere dienstverleners binnen en ten behoeve van de Kerkraadse middenstand. 

Pakketbeschrijving:
Tegenover de jaarlijkse bijdrage van € 222,00 staat het lidmaatschap van de KVV, een uitnodiging voor de jaarlijkse feestbijeenkomst en het recht om kaarten voor alle zietsónge te reserveren. Meld u zich hier aan als lid van de commissie van bijstand.

D´r Vuursjtand / Het bestuur

DSC 2304 xx

 vlnr. Jan-Willem Buck (vuurzitsender / voorzitter), Jorren Sentjens (bestuurslid), Geert Bemelmans (sekreteer / secretaris), Guus Haas (tsaalmeester / penningmeester), Rob Kerff (bestuurslid)

Bedriever / Bedrijven

 • @Bertine Fashion
 • Abdij Rolduc
 • Aannemers- & Timmerbedrijf Richter
 • Adactio Gerechtsdeurwaarders
 • Advocaten Goltstein-Gerlag-Ruyters
 • Autobedrijf Kera BV
 • Autorijschool John Nix
 • Bemelmans Brilmode & Contactlenzen
 • Bloemsierkunst Abby Lempers
 • Boekhandel Deurenberg
 • Botterweck B.V.
 • Brasserie Nieuw Ehrenstein
 • Conatum Tassos Bedrijfsadvies B.V.
 • CPC Computers
 • Elektro Zuyd Kerkrade
 • Fysio Mijnes van den Broek
 • Frits Nöllgen Transportbedrijf BV
 • Hairfashion Lascala
 • Hanssen Footcare
 • Installatiebedrijf Caumon
 • Installatiebedrijf Embrechts
 • Kapsalon Pierre Aussems
 • Kreijen Bert Edelsmid Beeldende Kunst
 • Mengelers Textielreiniging
 • Metaalgieterij van Gilst
 • Notariskantoor van Thoor
 • Nijkamp Vastgoedbeheer
 • Peeters Gebouwenservice
 • Posman Taxaties & Aankoopbegeleiding
 • Praktijk Osteopathie M. Renkens
 • Ristorante Giuseppe
 • Rompen Transport
 • Scheeren Assurantien
 • Sigarenzaak P.J.G. Meertens Kerkrade bv
 • Slagerij Meggie & Loek Frohn
 • TBD Air
 • Technisch Buro Gesit BV
 • Terpstra verzekeringen & hypotheken
 • Ulrike Schoonheidssalon
 • Vakfotografie Jo Pöttgens
 • Van der Linden Adviesgroep
 • Verloskundige Praktijk Kerkrade Landgraaf
 • Volta Limburg
 • Vondenhoff & Sijben Advokaten
 • Vreuls Meubelen
 • Weegels Hoorbeleving
 • Welzorg
 • Wiertz  Personeelsdiensten
 • Wijsen Transport
 • Wittewoning Makelaars
 • Wolfs Beheer B.V

De dame / dames

Mevrouw J. Gouders-Loop

Mevrouw V. Lataster

De here / heren

De heer M.W. Ballas
De heer L.M. Buck
De heer J. G, Consten 
De heer R. Dacier
De heer J. Debets
De heer Mr. L.P.M. Eenens advocaat
De heer H. Engels
De heer C.J.M.  Franssen
De heer W.H.M.G. Goebbels
De heer E. Hermans
De heer E. Huybreghs
De heer M.C.M. Kerres
De heer M.J.H. Kousen
De heer A. Lochtman
De heer C.L.R.M. Lonij
De heer L.H.J. Palmen
De heer E.W.A.M. Peters
De heer H.H.M. Pook
De heer N.K.P. Quaedvlieg
De heer L. Rinkens
De heer W. Rubens
De heer J.R.M. Schobben
De heer H.A.A.P. Sogeler 
De heer W.H. Steins
De heer H.H.F. Stienstra 
De heer H.J.M. van de Weijer
De heer L. Wetzelaer
De heer R. de Zoete

De heer en mevrouw Klemke
De heer en mevrouw Ruiters
De heer en mevrouw Dijkman-Zandberg

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade