1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Kirchröadsjer Sjlajerwinnaar

 

36er Regiment
´t 36´er Regiment

Rejement 2017

‘t 36er Regiment van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 'Alaaf Kirchroa 1936' besjteet vanaaf 19 januari 1975 en is doamit i plaatsj kómme van de “Jarde” of "Prinse-Jarde". De waal vuur dizze nuie naam hat tse maache mit ‘t sjtieftoengs-joar van d’r KVV (1936). Vuur de mieëtste lü zal ‘t waal de "Jarde" blieve, al is ‘t alling al durch d’r bekende "Jardemarsj" van d’r Nico Ploum.

D’r Hein Willers woar van aavanks aa d’r Kommandant van de prinsejarde. Heë hauw hön jód an ‘t sjnöarsje. Bij jidder zietsóng loos heë hön óp de dansflech marsjere en eksersere. Noa d’r weltkrig va 1940 woare van de jarde nit vöal mitjelieder die nog mit wole doeë en zoeë woeët de jarde oes-jedunt. D’r KVV loos ‘t nit doabij zitse en jrundet ‘t regiment dat ziech bis óp d’r daag va hü nog kan losse zieë.

36 reg winter 1

De ópjaaf:
18 jardiste zunt noen ‘t 36er Regiment. Jekleid in hön wies-roeë oeniform - al da nit tsezame mit hönne bolderwaan en kanon - zunt zie inne vaste aablik bij d’r karnavals-sèzong i Kirchroa.
‘t 36er Regiment hat ing sjwoar ópjaaf. Ze zunt derbij bauw alles wat d’r KVV deet en bejelaite doabij d’r sjtadsprins bij bauw al zie bezuk. Bij dat bezuk nenne vier óch nog d’r 11-de van d’r 11-de, de Kirchröadsjer Sjlajerparade, de prinseproklamatsiejoeën, ‘t jelukwunsje bij d’r nuie prins, ‘t oes-jeëve van d’r Julde Kómpel, de vetdonnesjdiegzietsóng, ‘t ihoale van de Blauw Sjuut, de jalazietsóng, bij ‘t jeëve van d’r sjtadsjlussel an d’r nuie prins, d’r jroeëse óptsóg, d’r sjloes van d’r karnaval en ‘t tserukjeëve van d’r sjtadsjlussel.
Wie jidder verain hat ‘t 36er Regiment hönne jrundoengsdaag, deë in jannewaar weëd jevierd. D’r vuursjtand hat dan neëvebij nog möndlieg verzammelónge tsezame mit d’r KVV.

Jezamd:
’t 36er Regiment hat ing jouw ideloeng en hat inne kommandant (óch vuurzitsender), tswai sjismeestere vuur de kanon, e paar materiaalmeestere, vanedreëjere, ‘ne oenieformmeester en inne deë ziech mit e nui mitjelied befast. Deë letste hat ing sjwoar ópjaaf wail ‘t 36er Regiment ‘t mieëts kostende óngerdeel van d’r KVV is; e nui regiments-mitjelied mit al zienne drum en draa maache is jepefferd. Drum dat kandiedaat-mitjelieder va tse vure orrendlieg links jedrieënd weëde vuurdat ze tsouwjelosse kanne weëde. Neëvebij kent ‘t 36er Regiment inne alledaagse vuursjtand mit inne vuurzitsender, sekreteer en tsaalmeester.

De oenieform:
De sjun oenieform is inne rok in wies en roeëd (de klure van d’r KVV en Kirchroa), inne wiesse pantalon, sjwatse lere sjtivvele, inne sjwatse drei-ekkieje steek mit prük en vere in roeëd en wies en hönne zeëbel. Da drage ze nog inne wiesse bef, wiesse häosje en orde. Vaan, kanon en bolderwaan maache ing lies um d’r janse kroam.

36 regD’r Regimentsorde:
’t 36er Regiment hat zienne eje regimentsorde. Dizze orde kan ‘t 36er Regiment, evvel nit rejelmieësieg, jeëve an inne perzoeën (óch wal ins an inne van ‘ne jewisse jroep) die ziech verdeenslieg hant jemaad vuur ‘t 36er Regiment, d’r KVV en/of d’r Kirchröadsjer karnaval. Dat oes-jeëve deet me óp d’r sjtieftóngsdaag. Doabij kriet jidder rejerende sjtadsprins dizze orde.

D’r oersjprónk van de jardes:
De jardes zunt e paar ieëwieje heer entsjtange in ‘t Reinland, mit name i Kölle. Ze bejonne noadat de Frantsüeziesje bezatsóng woar voetjetrókke en Kölle ónger de Pruse tsereët koam (1813). Zoeëwie de Kölsje zage zunt de Pruse e vólk dat waal wees tse sjterve, mar nit wees tse leëve. Mit vasteloavend weëd mit ‘t mielietarisme van de Pruse d’r mollie jemaad. Ónger angere mit e wietsleëjer -de jarde- mit ing uvverdrève sjun oenieform. Ing jarde die alles deet woamit ing normale jarde ziech lecherlieg zouw maache: Oes de moas marsjere, 'stippe-föttche' danse en ‘ne karnavalsjrós deë ‘t umjedrieënde is van d’r normale milietere jrós. In vöal plaatsje in ‘t Rainland woeët dis Kölsje karnavalstradietsiejoeén uvverjenoame. En zoeë is die prach en praal en ‘ditseplien’ endlieg óch noa Kirchroa eruvver jewingd.

Mieë wisse?
Numt da kontakt óp mit  Justin Charlier (sekreteer) telefoon  045 - 751 94 69 of mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het 36er Regiment van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 'Alaaf Kirchroa 1936' bestaat sinds 19 januari 1975 en is daarmee de opvolger van de "Jarde"' of "Prinse-Jarde". De keuze voor deze nieuwe naam had te maken met het oprichtings-jaar van de KVV (1936). Voor de meeste Kerkradenaren zal het wel de "Jarde" blijven. Al is het alleen al door de bekende "Jardemarsj" van Nico Ploum.

In het begin was Hein Willers de commandant van de prinsejarde. Hij had hen goed onder de duim. Bij iedere zitting liet hij hun op de bühne marcheren en exerceren. Na de wereldoorlog van 1940 waren er van de jarde niet veel leden over die nog mee wilden doen en zo werd de jarde uitgedund. De KVV liet het hier niet bij zitten en stichtte het regiment op dat op de dag van vandaag zich nog kan laten zien.

De taken: 
Achttien gardisten vormen nu het 36er Regiment. Getooid in hun wit-rode uniform - al dan niet tezamen met hun huifkar en kanon - zijn zij een vaste verschijning tijdens het carnavalsseizoen in Kerkrade.
Het 36er Regiment heeft een zware taak. Ze zijn aanwezig bij vrijwel elk evenement van de KVV en begeleiden daarnaast de stadsprins bij bijna al zijn bezoeken. Naast die bezoeken noemen we ook nog de 11de van de 11de, de 'Sjlajerparade', de prinsenproclamatie, de prinse-receptie, de uitreiking van de Gulden Koempel, de Vettdonnesjdieg-zitting, het onthaal van de Blauw Sjuut, de gala-zitting, de sleuteloverdracht, de grote optocht, de afsluiting van de carnaval en de teruggave van de stadssleutel. Net als bijna elke vereniging heeft het 36er Regiment haar stichtingsdag, die in januari wordt gevierd. Bestuurlijk zijn er daarnaast nog de maandelijkse ledenvergaderingen en de vergaderingen in samenhang met de KVV.

36 reg jala

De organisatie: Het 36er Regiment heeft een goede taakverdeling en is voorzien van een commandant (tevens de voorzitter), twee schietmeesters voor het kanon, enkele materiaalmeesters, vaandeldrager(s), een fouragemeester, een uniformbeheerder en een novicen-begeleider. Deze laatste heeft een zware taak omdat het 36er Regiment het 'kostbaarste' bezit van de KVV is; een nieuw regimentslid inkleden is peperduur. Daarom dat kandidaat-leden een "noviciaat" (onder begeleiding) moeten meemaken voordat zij toegelaten kunnen worden. Daarnaast kent het 36er Regiment een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het uniform:
Hun prachtige uniform bestaat uit een jas in wit en rood (de kleuren van de KVV en Kerkrade), een witte pantalon, zwarte leren laarzen, een zwarte driekantige steek met pruik en veren in rood en wit en hun sabel. Het geheel wordt aangevuld met een witte bef, witte handschoenen en ordes. Vaandel, kanon en de huifkar completeren het geheel.

De Regimentsorde:
Het 36er Regiment heeft haar eigen Regimentsorde. Deze kent zij - maar niet met regelmaat - toe aan een persoon (ook wel eens een afgevaardigde van een bepaalde groep) die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het 36er Regiment, de KVV en/of de (Kerkraadse) carnaval. De uitreiking vindt tijdens de stichtingsdag plaats. Daarnaast krijgt elke regerende stadsprins deze onderscheiding.

36reg lopen

De oorsprong van de gardes:
De gardes zijn enkele eeuwen geleden ontstaan in het Rijnland, met name in Keulen. Ze kwamen op nadat het Franse bezettingsleger was weggetrokken en Keulen onder de Pruisen kwam te vallen (1813). Volgens de Keulenaar waren 'de Pruisen een volk dat wel weet te sterven, maar niet weet te leven'. Tijdens de carnaval werd het militarisme van de Pruisen op de hak gekomen en belachelijk gemaakt. Onder andere met een schertsleger - de garde - in overdreven uitgedoste uniformen. Een garde die zo ongeveer alles deed waarmee een normale garde zich volslagen belachelijk zou maken: Uit de maat marcheren, 'stippe-föttche' dansen, en een carnavalsgroet die het omgekeerde was van de normale militaire groet. In veel plaatsen in het Rijnland werd deze Keulse carnavalstraditie overgenomen. En zo is deze pracht, praal en 'discipline' uiteindelijk ook ooit naar Kerkrade overgewaaid.

Meer weten?
Neem dan contact Justin Charlier (secretaris) telefoon 045 - 751 94 69 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

D´r vuursjtand / Het bestuur 

Roger Hendrix (vuursitsender/ voorzitter)
Justin Charlier (sekreteer / secretaris),

Rogier Henrich (tsaalmeester / penningmeester)

De mitjelieder / De leden

Jo Borghans, Jo Bremen, Léon Charlier, Jacques Derks, Jan Merkelbach, Bas Rumpen, Jos Schlechtriem, Marcel Schölgens
Paul Thomas, Ron van den Eynden, Patrick Mathissen, Jeroen Huisman, Leon Borgans, Gilbert Charlier en Rogier Henrich.

 

36er Regiment op Facebook

facebook logo

 

Raad van 11

Commissies

Vind de best beoordeelde online blackjack casino's hier. Als u nieuw bent in het spel, zullen wij u door de basisstrategie Voor meer ervaren spelers, zal onze shortlist u de beste online casino blackjack live laten zien, om uw favoriete spelvarianten te spelen, te genieten van grote bonussen en toernooi prijzen. Uw welkomstbonus kan worden gebruikt om uw bankroll op te bouwen, zodat u meer spins kunt maken en meer kansen krijgt om te winnen. Lees altijd de inzetvereisten van alle bonussen voordat u zich inschrijft. Casino's betalen deze bonussen meestal uit over een bepaalde periode, die varieert afhankelijk van hoeveel je inzet. Online gokken kan ingewikkeld zijn, onderschat de T&C's niet. Hetzelfde geldt voor blackjack toernooi prijzen - controleer altijd de T&C's voordat je meedoet.

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade