Vasteloavendskonzeët

Datum

feb 09 2023
Verlopen!
12:11 - 14:11

Locatie

Theater Kerkrade

Jenis van inne sjunne oavend in ‘t tejater HuB mit ‘t Kirchröadsj Symfonie Orkes en anger artieste.

Ózze sjpasminister Fer Kousen is paraat um uuch tse vermaache tusje de nummere durch.

Kate vuur d’r donnesjdieg zint tse besjtelle via: