Klone Trekke

Datum

feb 21 2023
Verlopen!
05:33 - 15:55

Locatie

D'r Maat

Klonetrekke i Kirchroa

In de vieëdele

De vieëdele sjtunt werm paraat vuur inne woenderbare middieg-projram. Sjpaskapelle en klonejroepe trekke durch de vieëdele en zalle de wieëtsjafte besjtimd nit uvversjloa. Sjpas maat sjpas, jiddere jek is angesj en dat dunt vier tsezame. En tsezame kieke vier noa ee.

Óp d’r Maat

Óp d’r Maat i Kirchroa bejint um 13.30 oer de moeziek tse sjpille en knalle vier nóg ee moal durch bis 23.59

Tonca, Anderkovver, Marjolein Heijltjes, Danny Pouwels, Power Buam, D’r Tim, Palaver, Wir Sind Spitze, Jo Smeets, Domm en Dööl, Viva la Vida, Radauw, Rene Reulings, Sjpas vuur drei, Duo de Radies, Steirisch Stark, Kot & Jod, Jevelles, Paul Logister en Wiesse Sjwaam en d’r allerletste optrit van de Sjtèchneëlsjer,