Klone Trekke

Datum

feb 13 2024
13:33 - 23:55

Locatie

D'r Maat

Klonetrekke i Kirchroa

In de vieëdele

De vieëdele sjtunt werm paraat vuur inne woenderbare middieg-projram. Sjpaskapelle en klonejroepe trekke durch de vieëdele en zalle de wieëtsjafte besjtimd nit uvversjloa. Sjpas maat sjpas, jiddere jek is angesj en dat dunt vier tsezame. En tsezame kieke vier noa ee.

Óp d’r Maat

Óp d’r Maat i Kirchroa bejint um 13.30 oer de moeziek tse sjpille en knalle vier nóg ee moal durch bis 23.59