Jalabal

Datum

Jan 28 2023

19:11 - 03:11

Plaatsj

Rodahal

‘T fes van ózze Prinseroad woa d’r sjwatse kater weëd oesjerikt en bis deep in de naat weëd jedanst en jezónge.

Kate vuur ‘t jalabal zunt tse koof via https://www.jalabal.nl .

 


Tserukblik