Damezietsóng

Datum

jan 28 2024
11:11 - 05:33

Locatie

Rodahal

 

E zóndieg d’r 28e jannewaar viere 1.000 dame oes Kirchroa en drummerum e richtieg klasse fes in ing sjiek aajekleide Rodahal. Doa weëd jezónge, jedansd en jesjprónge.

Reserveer uung kate à 39 euro ‘t sjtuk óp tsiet doamit uur d’rbij zut óp de jruetste reünie van ‘t joar.

 

Woa kan iech kate kofe?

Mitjelieder van d’r KVV krient inne email mit ilogkode vuur MijnKVV. Doa kans te vanaaf d’r 11e van d’r 11e mit vuurrang kate reservere vuur de zietsóng. De reserveroeng sjluut d’r 27e detsember 2023. De letste kate zint doanoa tse koof bij ós vaste vuurverkoofadresse.

Woa en wienieë kan iech kate aafhoale?

De kate van de Damezietsóng kanne aafjehold weëde óp zamsdieg d’r 20ste jannewaar tusje 12.00 en 14.00 oer in ‘t verainslokaal.

 

 

Vuurverkoof

Buck Office

 

 

Einderstraat 59

Kerkrade
045-5452981

Sigarenzaak Meertens

Poststraat 14
Kerkrade
045-5463064

Boekhandel Deurenberg

Marktstraat 23
Kerkrade

045-7440707