Damezietsóng

Datum

Fib 05 2023

11:44 - 16:33

Plaatsj

Rodahal

 

E zóndieg d’r 5de fibberwaar viere 1.000 dame oes Kirchroa en drummerum e richtieg klasse fes in ing sjiek aajekleide Rodahal. Doa weëd jezónge, jedansd en jesjprónge.

Reserveer uung kate à 39 euro ‘t sjtuk óp tsiet doamit uur d’rbij zut óp de jruetste reünie van ‘t joar.

 

Woa kan iech kate kofe?

Mitjelieder van d’r KVV krient inne email mit ilogkode vuur MijnKVV. Doa kans te vanaaf d’r 11e van d’r 11e mit vuurrang kate reservere vuur de zietsóng. De reserveroeng sjluut d’r 27e detsember 2022. De letste kate zint doanoa tse koof bij ós vaste vuurverkoofadresse.

Woa en wienieë kan iech kate aafhoale?

De kate van de Damezietsóng kanne aafjehold weëde óp zamsdieg d’r 21ste jannewaar tusje 12.00 en 14.00 oer in ‘t verainslokaal.

 

 


Vuurverkoof

Buck Office

Einderstraat 59
Kerkrade
045-5888888

Tabakzaak P Meertens

Poststraat 14
Kerkrade
045-5888888

Drukkerij Boekhandel Deurenberg

Marktstraat 23
Kerkrade

Tserukblik