Jalabal

Datum

29 - 30 januari 2022

19:11 - 03:11

Plaatsj

Rodahal

‘T fes van ózze Prinseroad woa d’r sjwatse kater weëd oesjerikt en bis deep in de naat weëd jedanst en jezónge.

Kate vuur ‘t jalabal zunt tse koof via https://www.jalabal.nl .

 


Tserukblik