4 daag Maat

Datum

26 februari 2022 - 1 maart 2022

15:11 - 23:55

Plaatsj

D'r Maat

Kingermiddaag mit afterparty (26)
Inne sjunne kingermiddaag mit aasjlissend Domm & Dool, FEM, Raddauw, Limburger Buben, Los mar Joa, Wiesse Sjwaam en d’r Tim.

Zóndieg in ‘t zude (27)
Aasjlissend noa (18.11 oer) de sjlajerparde jeet ‘t fes wieër mit op d’r Maat mit Het Dreigestirn van Limburg en Wir Sind SPITZE.

Vasteloavendsmondieg (28)
óp vasteloavendsmondieg komme d’r reenboagkloeb, Limburger Buben, Danny Pouwels, Palaver, Het Dreigestirn van Limburg, Powe Buan en Los Mar Joa.

Klonetrekke i Kirchroa (1)
Op Vasteloavendsdeesdieg trekke de bonte klone vanaaf 14.11 oes de vieëdele noa ‘t tsentroem.Op d’r Maat komme ónger aangere Viva lad vida, Jo Smeets, Domm & Dool, Ronny Ron, Reenboagkloeb, Raddauw, Tam Tam, Danny Pouwels, D’r Tim, Duo de Radies, Legata en Wir sind SPITZE.


Tserukblik