D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ekke va Kirchroa!

Leef vasteloavendsjekke va Kirchroa,

 

D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ecke va Kirchroa!

 

De drei Kirchröadsjer vasteloavendsveraine Karnevalsvereniging “K.V.Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West zunt de aafjelofe tsiet, jenauw wie ‘t vurriegs joar, tsezame ópjetrokke um tse uvverlegke uvver d’r kómmende vasteloavendstsezong. Óch is uvverlaad mit de jemeende Kirchroa en noa de letste “versoepelingen” va ós rejieroeng hant vier kanne konkludere dat vier noa e joar jetswónge paus werm richtieg vasteloavend kanne joa viere i Kirchroa.

 

De drei veraine zunt óngertusje besjeftiegd mit ’t jereed maache va alle zietsoenge en anger zaachens. Dat ’t ee en ’t anger d’r angesj jeet oes zieë darf duudlieg zieë. Hód de heemzie en d’r Facebook van de veraine in de jaate den doa weëd de kómmende tsiet mieë bekankd jemaad uvver d’r projram en woa rechnoeng mit jehaode mós weëde.

 

Natuurlieg vilt of sjteet alles mit wie ‘t wieër jeet mit d’r Corona en wat de rejieroeng vuur inne besjloes numt evvel vier hant jouwe mód dat alles jód jeet kómme en vräue ós um tsezame mit uuch sjtrak werm vasteloavend tse kanne viere.

 

Mit vasteloavendsjrus,

 

Karnevalsvereniging “K.V. Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West.