D’r 11e van d’r 11e projram op d’r Maat

Wat inne sjunne line-up bij 11-11 Kirchroa 2023 óp d’r Maat ❤️🤍
11:11 oer Eröfnoeng Vasteloavendstsezong durch d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
11:45 oer Jo Smeets
12.15 oer René Reulings
13.00 oer Danny Pouwels
14.00 oer Jevelles
14.30 oer Duo De Radies
15.00 oer Los Mar Joa
16.30 oer Radauw
17.00 oer Wiesse Sjwaam
17.30 oer DreiJestirn va Limburg
An ee jekald durch d’r Hans Hirsch 🎙