De 5e Joarestsiet hat aajevange

Dizze mörje hant vier de 5de Joarestsiet jeöfned mit de tradietsiejoenelle Mès in de Faarkirch en aasjlissend ‘t heëve van de vaan van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain bij d’r Nar óp d’r Maat.

Mit pieng in ‘t hats mósse vier tsouwkieke dat d’r Maat leëg is ?. Wie sjun wuer dat jeweë mit zoeë e Kaiserwetter ☀️.

 

Vier hoffe dat d’r tsezong vanaaf d’r jannewaar durch kan joa wie vier ós dat allenäu wunsje.

Doa junt vier noe nog van oes.