Danny Pouwels winnaar Sjlajerparade 2024

Op dizze klasse oavend in theater de Buun had d’r Danny Pouwels de buun aafjebróche mit zienge sjlajerknaller ‘Costa Kirchroa’.

Los Mar Joa woeëd tswaide mit inne klasse Mexicaans jetinte optrit Juanita.

Wiesse Sjwaam woeëd dreide mit Woa has doe miene kloon jedoa?