Vasteloavendstsiedónk oesjerikt an ós Hoeëgheet Niklas I

Óp mondieg 30 jannewaar hat ós Hoeëgheet Niklas I zieng Vasteloavendstsiedónk aajeboane krieje durch Jan-Willem Buck en Wim Buck. De Vasteloavendstsiedónk weëd in jans Kirchroa an duur jebraad en is óch aaf tse hoale bij versjiedene jesjefte i Kirchroa. Vier danke Buck&Buck vuur de oesjaaf van de Vasteloavendstsiedónk.

Prinsewaan Niklas I besjikbaar jesjteld durch ózze sjteunpoal Rotor BV

Óch dis joar hat ózze joarelange sjteunpoal Autobedrijf Rotor BV werm d’r prinsewaan besjikbaar jesjteld. Ós Hoeëgheet Niklas I weëd zoeë werm uvveral hin jevaare durch zienge perseunlieje chauffeur Marcel Scholgens. Vier bedanke d’r Wino Kockelkorn vuur ‘t besjikbaar sjtelle van zoeë inne prechtieje prinsewaan.

Tserukblik Meet en Greet mit d’r Sjtadsprins

Aafjelofe mitwoch hat ós Hoeëgheet Niklas I ziech jetróffe mit mitjlieder van d’r Bijsjtand en Sjteunpöal van d’r Kirchroätsjer Vasteloavends Verain. ‘t Woar inne jemuutliege oavend in inne sjiek jetseerde Sjlaagboom. Ing nui tradietsiejoeën is doamit i-jezatsd.  

Keano I, sjoeëlprins Kirchroa 2023

Endlieg woar d’r momang doa vuur bassissjoeël De Schakel! Verjange vriedieg d’r 13de jannewaar woeët óp basissjoeël De Schakel, d’r 44ste sjoeëlprins va Kirchroa oes-jeróffe. In ’t bijzieë van d’r sjtadsprins Niklas I en ziene aahank, woeët duudlieg dat dis joar d’r Keano Beckers d’r tsepter sjwinkt uvver de Kirchröadsjer sjoeëljoegkend. Dat deet heë tsezame […]

Prinse Emfank Niklas I in de Rodahal

Óp zóndieg d’r 22e jannewaar kent uur vanaaf 15.11 ózze nuie Sjtadsprins Niklas I en zieng famillieë perzeunliech jratelere in de Rodahal.    

Bezúk ‘t Vasteloavends Museum i Kirchroa

Het Vasteloavends Museum i Kirchroa is jiddere zamsdieg en zondieg jeöffnet tusje 11.11 en 17.11. Kiek vuur mieë informatioeën op http://vasteloavends-museum.nl/.        

CD Sjlajerparade tse koof

Wilt uur al die sjun sjlajere va Kirchroa heem jeer loeëstere? Dan kant uur uuch de CD jelle bij ózze vaste vuurverkoofadresse.