NIKLAS I, SJTADSPRINS KIRCHROA 2023

Bij de prinseproklamatsiejoeën van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” is zóndieg d’r 8de jannewaar 2023 óp d’r Maat i Kirchroa d’r heer NIKLAS WIERTZ oes-jeróffe als 77ste sjtadsprins va Kirchroa   D’r Niklas Wiertz (24) is d’r zoon van d’r Harm en ’t Dionne Wiertz en broor van d’r Martijn en ’t Willeke, is jeboare óp […]

WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Komt uur óch zóndieg um 15.11 noa d’r Maat um tsuug tse zieë weë ós nui Hoeëgheet weëd!   ‘T zunt al tsemlieje mascottes i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroaje of die inne Prins in ziech hant? En hant die mascottes ‘t prins zieë óch wirkliech in ziech? Of mósse vier ‘t doch […]

WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Weë weëd d’r nuie sjtadsprins va Kirchroa? Komt jemuutlieg op zóndieg 8 jannewaar um 15.11 noa d’r Maat um live tsuug tse zieë van ós nui Hoeëgheet. ‘t Zunt al tsemlieje “mascottes” i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroage of die inne Prins i ziech hant? En hant die “mascottes” ‘t Prins zieë óch […]