Prinsewaan Niklas I besjikbaar jesjteld durch ózze sjteunpoal Rotor BV

Óch dis joar hat ózze joarelange sjteunpoal Autobedrijf Rotor BV werm d’r prinsewaan besjikbaar jesjteld. Ós Hoeëgheet Niklas I weëd zoeë werm uvveral hin jevaare durch zienge perseunlieje chauffeur Marcel Scholgens. Vier bedanke d’r Wino Kockelkorn vuur ‘t besjikbaar sjtelle van zoeë inne prechtieje prinsewaan.

Tserukblik Meet en Greet mit d’r Sjtadsprins

Aafjelofe mitwoch hat ós Hoeëgheet Niklas I ziech jetróffe mit mitjlieder van d’r Bijsjtand en Sjteunpöal van d’r Kirchroätsjer Vasteloavends Verain. ‘t Woar inne jemuutliege oavend in inne sjiek jetseerde Sjlaagboom. Ing nui tradietsiejoeën is doamit i-jezatsd.  

Keano I, sjoeëlprins Kirchroa 2023

Endlieg woar d’r momang doa vuur bassissjoeël De Schakel! Verjange vriedieg d’r 13de jannewaar woeët óp basissjoeël De Schakel, d’r 44ste sjoeëlprins va Kirchroa oes-jeróffe. In ’t bijzieë van d’r sjtadsprins Niklas I en ziene aahank, woeët duudlieg dat dis joar d’r Keano Beckers d’r tsepter sjwinkt uvver de Kirchröadsjer sjoeëljoegkend. Dat deet heë tsezame […]

Prinse Emfank Niklas I in de Rodahal

Óp zóndieg d’r 22e jannewaar kent uur vanaaf 15.11 ózze nuie Sjtadsprins Niklas I en zieng famillieë perzeunliech jratelere in de Rodahal.    

NIKLAS I, SJTADSPRINS KIRCHROA 2023

Bij de prinseproklamatsiejoeën van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” is zóndieg d’r 8de jannewaar 2023 óp d’r Maat i Kirchroa d’r heer NIKLAS WIERTZ oes-jeróffe als 77ste sjtadsprins va Kirchroa   D’r Niklas Wiertz (24) is d’r zoon van d’r Harm en ’t Dionne Wiertz en broor van d’r Martijn en ’t Willeke, is jeboare óp […]

WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Komt uur óch zóndieg um 15.11 noa d’r Maat um tsuug tse zieë weë ós nui Hoeëgheet weëd!   ‘T zunt al tsemlieje mascottes i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroaje of die inne Prins in ziech hant? En hant die mascottes ‘t prins zieë óch wirkliech in ziech? Of mósse vier ‘t doch […]

WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Weë weëd d’r nuie sjtadsprins va Kirchroa? Komt jemuutlieg op zóndieg 8 jannewaar um 15.11 noa d’r Maat um live tsuug tse zieë van ós nui Hoeëgheet. ‘t Zunt al tsemlieje “mascottes” i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroage of die inne Prins i ziech hant? En hant die “mascottes” ‘t Prins zieë óch […]