Vier jeëve d’r mód nit óp !

D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ hat besjlaose um in d’r jannewaar  jinne projram tse drieëne. Vier wisse nit wie lang de pandemie ós nog in d’r wèg bliet loofe mer in d’r sjleëtste val mósse vier ós óch in d’r fibberwaar koesj haode. Evvel, hinger de kouliese weëd de kómmende wèche an ing veransjtaltoeng […]

Kirchroa kiet op 19 november nog jinne nuie Sjlajer!

Mit pieng in ‘t hats hat d’r vuursjtand van d’r Kirchröadsjer Vasteloavends Verain noa uvverlek mit de deelnemende artieste besjlaose um de Kirchröadsjer Sjlajerparade van 19 november tse versjuve noa de ieëtsje haofsjeed van d’r Jannewaar 2022. De reë heivuur zunt de Corona-entwikloenge en dan vuural in de zörg en de doadurch tse verwade sjtrengere […]

De 5e Joarestsiet hat aajevange

Dizze mörje hant vier de 5de Joarestsiet jeöfned mit de tradietsiejoenelle Mès in de Faarkirch en aasjlissend ‘t heëve van de vaan van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain bij d’r Nar óp d’r Maat. Mit pieng in ‘t hats mósse vier tsouwkieke dat d’r Maat leëg is . Wie sjun woar dat jeweë mit zoeë e […]

D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ecke va Kirchroa!

Leef vasteloavendsjekke va Kirchroa,   D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ecke va Kirchroa!   De drei Kirchröadsjer vasteloavendsveraine Karnevalsvereniging “K.V.Burgerlust 1924”, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936” en Vasteloavends Verain Kirchroa-West zunt de aafjelofe tsiet, jenauw wie vurrieg joar, tsezame ópjetrokke um tse uvverlegke uvver d’r kómmende vasteloavendstsezong. Óch is uvverlaat mit de […]