boris i SJTADSPRINS KIRCHROA 2024

D’r Boris Quaedvlieg (24), zoon van ’t Rebecca Offermanns en Noël (I) Quaedvlieg, deë zelver i 1991 én 1992 sjtadsprins va Kirchroa woar, woeënt tsezame mit zieng vrundin

’t Danee Lurken óp Sjevemet, woa in de Nassausjtroas 103 de prinslieje reziedens is. Tsezame mit zie sjwester ’t Noortje hat d’r Boris de vasteloavend va kinks aaf aa mit d’r papleffel mitkrèje.

D’r Boris I kunt – waarhaftieg – oes inne prinslieje sjtam. Ziene opa, Pé(III) Quaedvlieg, sjwong i 1959 al d’r tsepter uvver ós sjtad en 33 joar sjpieëder woar ziene zoon, Noël I an de rij. Noen alwerm 33 joar sjpieëder, vilt die ier tsem deel an de 3de jeneratsiejoeën oes de Quaedvlieg-dynastie.

D’r Boris I is inne ras karnavalis. Heë woar i 2011 page van d’r sjtadsprins Michiel (I) Dijkman, woar jans jet joare mitjlied van CV de Floepsjiesere en woar óch joarelank in d’r Road van Elf va KVC Oranje. D’r Boris is veëdieg d’rvuur en wilt i 2024 richtieg knalle.

De nui hoeëgheet va Kirchroa is “accountmanager” bij “uitzendbureau”  Jobhunting, elftal- leider bij KVC Oranje 1, kaartrekker van ‘t “Genootschap der Heeren Hemeldragers in de faar van de H. Lambertus” en óch ‘t “Brouwersgilde” va Rolduc, kan ummer rechene óp de sjtuuts van d’r nui-jebakke sjtadsprins. Evvel doabij is d’r Boris I óch nog Rodafanaat i hats en nere.

D’r Waal en woapesjpróch van d’r Boris I is:

Vasteloavend in de vieëdele, vasteloavend óp d’r Maat.

Vasteloavend in ós Kirchroa, ‘t sjunste fes wat d’r Herjod hat jemaad.

 

sjteunpöal

KVV Zietsonge

Geen evenementen gevonden!

boese evenemente

Geen evenementen gevonden!

tejater kirchroa

Geen evenementen gevonden!