Sjtadsprins va kirchroa 2020 - TIM I

Hallo, darf iech miech kót vuursjtelle:

Iech bin d’r Tim Plummen (29), zoon van Luc en Lilian Plummen en broor van ’t Demi jeboare en jroeës woeëde i Kirchroa.

Tsezame, mit mieng vrundin ’t Kelly woeën iech in de Chaineuxstroas óp de Hoots en iech vräu miech dat doa de kómmende wèche óp nr. 16 de prinslieje reziedens jeleëje darf zieë.

Wirke don iech bij Obvion Hypotheken i Heële, woa iech als “ketenexpert beheer” (mitwirkende vuurman) an d’r sjlaag bin.
In mieng vrij tsiet volleybal iech bij VC Furos i Kirchroa.

Iech sjtam oes ing richtieje vasteloavends famillieë. Miene pap d’r Luc is vanaaf 2007 mitjelied van d’r Road van Elf, d’r nónk Guus (jetrouwd mit ’t sjwester van d’r pap) woar dat bis 2013. Hingernónk Bert I (1980) zoeëwie óch hingernónk Guido I (1982) en hingerneëf Mark I (1999) jonge miech al vuur als Sjtadprinse va Kirchroa.
Kót jezaad, d’r vasteloavend zitst miech in ’t blód. Iech vräu miech óp de prechtieje wèche die noen aa junt brèche, Endlieg darf iech mie jeluk mit jidderinne dele noa ing lang tsiet van sjwieje, vroage oes d’r wèg joa, óppase en miech nit vermoele.

Nuits

Jo Smeets wint mit ‘D’r sjunste prins’ Kirchröadsjer Sjlajerparade 2022-2023

Jo Smeets wint mit ‘D’r sjunste prins’ Kirchröadsjer Sjlajerparade 2022-2023

D’r Jo Smeets wint de Sjlajerparade 2022-2023 mit d’r nómmer D’r sjunste prins.…

Bezúk ós Vasteloavends Museum i Kirchroa

Bezúk ós Vasteloavends Museum i Kirchroa

Het Vasteloavends Museum i Kirchroa is jiddere zamsdieg en zondieg jeöffnet tusje 11.11…

CD Sjlajerparade tse koof

CD Sjlajerparade tse koof

Wilt uur al die sjun sjlajere va Kirchroa heem jeer loeëstere? Dan kant…

Sjteunpöal

KVV Zietsónge

Boese evenemente