WEË WEËD D’R NUIE SJTADSPRINS VA KIRCHROA?

Komt uur óch zóndieg um 15.11 noa d’r Maat um tsuug tse zieë weë ós nui Hoeëgheet weëd!

 

‘T zunt al tsemlieje mascottes i Kirchroa jezieë woa vier ós va aafvroaje of die inne Prins in ziech hant? En hant die mascottes ‘t prins zieë óch wirkliech in ziech? Of mósse vier ‘t doch in inge aangere ek zukke? …